Štatút súťaže

„Veľkonočná súťaž so Saint-Gobain Slovensko“ (ďalej len štatút)

1.USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Usporiadateľom súťaže (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o., IČO: 31389139, so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka 8410/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. DOBA A MIESTO TRVANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook Saint-Gobain Slovensko, a to v termíne od 12.04.2022 do 18.04.2022 vrátane (ďalej len „doba a miesto trvania súťaže“).

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov s plnou právnou spôsobilosťou a s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorí splnili podmienky súťaže vyhlásené organizátorom (ďalej len „súťažiaci“).

3.2. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

4. VÝHRY A PODMIENKY ZÍSKANIA VÝHER

4.1. Do súťaže boli usporiadateľom vložené celkom tieto výhry: 2x poukážky na nákup lokálnych potravín v hodnote 40 EUR.

4.2. Výhru získajú 2 súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Po uplynutí súťaže budú vyžrebovaní 2 súťažiaci.

4.3. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz.

4.4. Výhercovia budú informovaní oznámením zástupcu usporiadateľa prostredníctvom sociálnej siete Facebook, z účtu organizátora súťaže, Saint-Gobain Slovensko.

4.5. Výhry vo forme poukazov budú zaslané na kontaktný email výhercu do 10 dní od ukončenia doby platnosti súťaže.

5. VYLÚČENIE ZO SÚŤAŽE Zo súťaže budú vylúčení všetci súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapoja viac ako raz.

6. PRÁVA A POVINNOSTI USPORIADATEĽA

6.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami; ďalej si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá tejto súťaže vrátane doby jej platnosti či súťaž predčasne ukončiť.

6.2. Zodpovednosť usporiadateľa za prípadné vady výhry sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Saint-Gobain Slovensko v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu recepcia@saint-gobain.com. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti Saint-Gobain Construction Products s.r.o, IČO: 31389139, so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04.

7.2 Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo - od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu, - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. V Bratislave, dňa 12.04.2022