Študentská architektonická súťaž

Studentska sutaz 2024 hero banner

19. ročník národného kola Študentskej súťaže pozná svojho víťaza

Témou 19. ročníka bol návrh obytnej zóny pre študentov a výskumných pracovníkov v oblasti nachádzajúcej sa v blízkosti univerzitného kampusu Viikki, ktorý sa nachádza severovýchodne od Helsínk.

Víťaz národného kola

Slovensko bude v medzinárodnom kole 19. ročníka Saint-Gobain Architecture Student Contest 2024 v Helsinkách reprezentovať Adam Hronský, študent Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

 

Čím zaujal víťazný návrh porotu najviac?

Víťazný projekt svojím neurčitým typom zástavby predstavuje  konceptuálnu nadväznosť na mestskú zástavbu pričom zástavbu možno charakterizovať ako blokovú zástavbu tvorenú solitérmi. Územie je doplnené rovnomernými a rovnovážnymi hmotami, pri formovaní ktorých cítiť hru autora s mierkou. Tvarovanie nových objektov vychádza z formy objektu Gardenie, okolo ktorého sa sústreďuje hlavný urbanisticky akcent a pôvodná administratívna budova je ponechaná ako nutný apendix. Verejné priestory sú adekvátne riešené s príjemným prechodom do prírodného ladscape, nedopovedaný zostáva iba priestor za administratívnou budovou.   

Porota odporúča dopracovať do medzinárodného kola využitie kamenného objektu a zelených striech a doplniť návrh o ekologické schémy hospodárenia s vodou a aplikovať princíp aktívnej fasády na objekte Gardénie (semi-transparentná fotovoltika na presklených plochách).

 

1. miesto - Adam Hronský, SvF STU

 

Popis súťažnej úlohy

Úlohou 19. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže organizovanej skupinou Saint-Gobain v úzkej spolupráci s Helsinskou univerzitou a mestom Helsinki, je vybudovať obytnú štvrť (pre občanov a výskumníkov) v oblasti blízko výskumnej farmy Viikki a Veterinárnej fakultnej nemocnice. Helsinská univerzita je vlastníkom oblasti súťažnej úlohy a poverila mesto Helsinki vypracovaním plánu rozvoja na nasledujúce roky.

 

Všeobecné informácie o zadaní

Cieľom študentskej súťaže architektúry je poskytnúť študentom jedinečnú možnosť vypracovať návrh na základe reálnej požiadavky klienta. Študent tak môže realizovať svoje návrhy v rámci existujúcich obmedzení a zároveň dodržiavať kritériá udržateľnosti.

Úlohou 19. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain je návrh riešenia oblasti, ktorá sa nachádza v oblasti zvanej Viikki (severovýchodne od Helsínk), prostredníctvom kombinácie dočasného bývania pre študentov a výskumníkov alebo trvalého bývania pre obyvateľov v rámci novovytvorenej oblasti Viiki.

Výzvy 19. ročníka sú:

 1. navrhnúť nový objekt v novej obytnej časti (dočasný alebo trvalý),
 2. zrekonštruovať a zmeniť využitie existujúcej administratívnej budovy na obytnú funkciu pre hosťujúcich výskumníkov alebo študentov,
 3. navrhnúť prepojenie budov exteriérovou verejnou zeleňou,
 4. podporiť potenciálne opätovné použitie stavebných prvkov a materiálov.

O Helsinkách

 • Helsinki sú hlavné a najväčšie mesto Fínska. Sú zároveň aj jeho najväčším prístavom.

 • Boli založené roku 1550. Ich centrum leží na malom polostrove na brehu Fínskeho zálivu, ale patrí k nim ešte pomerne veľké územie smerom na východ.

 • Zaberajú celkovú plochu 686 km² a majú asi 560 000 obyvateľov. V ich blízkosti sa nachádzajú tri ďalšie mestá, Espoo, Vantaa a Kauniainen, s ktorými tvoria husto prepojené súmestie s celkovým počtom obyvateľov viac ako 1 200 000 obyvateľov.

 

Helsinki foto

Pre koho je súťaž určená?

 • Účastníci musia byť študenti architektúry, dizajnu, stavebného inžinierstva alebo iných súvisiacich odborov z univerzít v krajinách, kde Saint-Gobain organizuje Národné kolo.

 • Účasť je otvorená všetkým študentom 1. až 6. ročníka štúdia v akademickom roku 2023-2024.

 • Študenti sa môžu zúčastniť ako jednotlivci alebo v trojčlenných tímoch.

 • Tímy môžu na svojom projekte spolupracovať s technickými školami.

 

Forma a organizácia súťaže

Študentská súťaž Saint-Gobain prebieha v dvoch kolách:

 • Národné kolo - súťaž organizuje lokálne zastúpenie spoločnosti Saint-Gobain na miestnych vysokých školách (po celej SR)

 • Medzinárodné kolo - súťaž medzi víťazmi národných kôl

 

Registrácia

Všetky zúčastnené tímy sa musia zaregistrovať online na webe Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain.

Registráciu vykonáva tím. Vedúci každého tímu bude musieť vytvoriť účet pre tím a zadať požadované informácie. Nedokončenie registrácie alebo uvedenie neúplných či nepravdivých údajov bude mať za následok vylúčenie zo súťaže.

Uzávierka registrácie je 31. marca 2024. Registrácia do súťaže je zadarmo.

 

Národné kolo

 • Národné kolá sa budú konať vo všetkých krajinách do 28. apríla 2024.
 • Odovzdať projekty do slovenského národného kola je možné do: bude upresnené v priebehu septembra
 • Zoznam krajín zúčastňujúcich sa tohto ročníka a kontaktné informácie na lokálnych zástupcov Saint-Gobain sú k dispozícii na webových stránkach Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain.
 • Víťazný projekt z každého národného kola bude pozvaný na účasť na medzinárodnom kole.

 

Medzinárodné kolo

 • Dátum uzávierky pre každý tím pre nahranie požadovaných dokumentov na webové stránky Medzinárodnej študentskej súťaže Saint-Gobain je do 18. 4. 2024.
 • Medzinárodné kolo študentskej súťaže Saint-Gobain sa bude konať od 26. do 28. júna 2024 v Helsinkách, Fínsko. Jedná sa o trojdňovú akciu zahŕňajúcu nasledujúce aktivity: uvítací ceremoniál, rokovanie poroty, prezentácia študentov, spätná väzba k projektom, slávnostné odovzdávanie cien, slávnostná večera a prehliadka mesta.
 • Do medzinárodného kola bude pozvaných maximálne 60 tímov celkom, v závislosti od počtu zúčastnených krajín.
 • Maximálny počet tímov prijatých v jednej krajine je jeden.
 • Maximálny počet študentov, ktorí sa môžu zúčastniť súťaže v jednom tíme, sú traja.
 • Medzinárodná porota nominuje víťaza (1., 2. a 3. cena) a udelí Osobitnú cenu za mimoriadne nápady alebo konkrétne uznanie účastníkov.
 • Študentská cena sa udeľuje projektu, ktorý počas medzinárodného kola získa najviac hlasov od zúčastnených tímov.

Videodokumentácia

Súťažné zadanie.

Pohľad na miesto zadania projektu.

Hodnotiace kritériá

Hodnotiace kritériá ASC 2024

 

*ARCHITEKTÚRA

 • Dokonalý dizajn, funkčný koncept prispôsobený kontextu a informáciám o budove
 • Územný plán, prepojenie budov na vonkajšiu verejnú zeleň

 

**UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA

 • Dizajn jasne rieši kritériá udržateľnosti, uhlíkovú energiu, cirkuláciu zdrojov, zdravie a pohodu, ako aj požiadavky požiarnej bezpečnosti
 • Kvalita a konzistentnosť navrhovaných konštrukčných detailov s ohľadom na stavebnú fyziku (tepelné a akustické mosty, vzduchotesnosť a manažment vlhkosti)
 • Správne používanie a uvádzanie produktov a riešení Saint-Gobain v projekte

Ceny

Študentská súťaž - ceny

 

Názory na študentskú súťaž

Opýtali sme sa spolupracovníkov a členov poroty na ich názory a odporúčania pre súťaž


Na otázku, akú radu by ste dali účastníkom študentskej súťaže, odpovedá doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. nasledovne - "Zúčastniť sa jej. Je to jedinečná príležitosť podrásť odborne, zviditeľniť sa v medzinárodnom kontexte a konfrontovať svoje myslenie so študentmi architektonických škôl v zahraničí."

"Architektonické súťaže sú najlepším spôsobom ako dospieť ku kvalitným riešeniam v architektúre. Preto by som im odporučila, aby sa do súťaženia určite zapájali kým sú na škole čo najčastejsie. Súťaže im umožnia porovnať svoje riešenie s riešeniami svojich kolegov a konfrontovať svoj tvorivý prístup s tým, čo nakoniec ocení odborná porota za najlepšie riešenie a to nielen v slovenskom ale aj medzinárodnom porovnaní. Architektúra je o premýšľaní a hľadaní tých najlepších riešení, preto nech hlavne premýšľajú o koncepte a samozrejme, potom nech vyjadria svoju myšlienku aj graficky čo najlepšie. Aj "obal" predáva," 
dodáva Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV.

Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA, odpovdá - "Aby využívali každú príležitosť súťažiť. Aby sa sami "nedávali dole", že "ešte na to nemám" a podobne. Vždy je niečo prvý krát. Možnosť konfrontácie svojej práce s ostatnými je skúsenosť na nezaplatenie. Ja viem, znie to ako fráza, ale všetci z brandže vieme, koľko námahy sa za slovami "architektonická súťaž" skrýva. Napriek tomu to treba robiť. Lebo len v súťaži je možné byť autorsky slobodný (na rozdiel od semestrálnych prác)."
 
Ako hodnotíte kvalitu študentských prác?
"Osobne ma teší, že práce našich študentov boli a sú oceňované. Bola by som rada, keby rezonovali v každom ročníku." (doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.)
"Každý ročník súťaže je trochu iný. Niekedy sú návrhy veľmi vyrovnané a niekedy je medzi nimi veľký kvalitatívny rozdiel. Závisí to samozrejme aj od zadania. V niektorých ročníkoch boli zadania trochu náročnejšie. Ale celkovo si myslím, že sa kvalita študentských prác z roka na rok zlepšuje." (Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV)

"Veľmi záleží na type súťažného zadania. Zdá sa mi, že ak téma rezonuje mentálne uchopiteľným kontextom a mierkou, je kvalita prác vyššia, ako keď sa jedná o mierky zadaní hraničiace so sociálnym inžinierstvom." (Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA)
 
Mení sa s jednotlivými ročníkmi?
"Dovolím si konštatovať, že prestíž a úroveň súťaže sa zvyšuje, čo je výzva pre súčasných študentov, aby sa držali nastaveného trendu a neustále sa zlepšovali." (doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.)

 

Na názory na súťaž sme sa opýtali aj študentov, účastníkov bývalých ročníkov


Čo Vám dala účasť v súťaži? 
"Účasť v súťaži mi dala nové skúsenosti s vystupovaním a prezentovaním, nové kontakty a tiež som vďaka tomu mohla navštíviť mesto kde som ešte nebola." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)
"Skúsiť si prácu v tíme. Skvelá skúsenosť naučiť sa spolupracovať, komunikovať a robiť kompromisy. Účasť na medzinárodnom kole bola prehliadka aktuálnych svetových trendov v architektúre." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Čo vidíte ako jej najväčší prínos pre vás?
"Najväčším prínosom bola samotná účasť v medzinárodnom kole, kde sme mali možnosť porovnať si svoje práce s ostatnými krajinami a vidieť tak rôzne prístupy k riešeniu zadania. "(Ing. arch. Tatiana Dunajská)
"Možnosť prezentácie pred odborníkmi a študentami z rôznych kútov sveta. Porovnávanie architektonických štýlov vo svete. Networking." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Ako hodnotíte spoluprácu so Saint-Gobain ISOVER?
"Spolupráca je a aj počas súťaže bola bezproblémová a v prípade nejasností boli zástupcovia spoločnosti ISOVER vždy pripravení pomôcť." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)

"Skvelá. Po odbornej aj osobnostnej stránke ide o skúsených odborníkov, ktorí vedia podporiť a dobre poradiť." (Ing. arch. Viktor Kasala)

Čo by ste odporučili ďalším účastníkom súťaže?
"Ďalším účastníkom by som odporučila inšpirovať sa tamojšou architektúrou a nezabudnúť na technické náležitosti práce. Hlavne by som odporúčala zučastniť sa." (Ing. arch. Tatiana Dunajská)

"Účasť. Zadania sú vždy neuveriteľne zaujímavé. Každé z nich skrýva potrebu hlbšieho konceptu. Súťaž určite nie je o
natlačení čo najväčšieho množstva moderných technológii a izolácie do jednej budovy. 
Je zaujímavé pracovať v tíme a hľadať spoločné riešenie. Skúsiť si tak overiť svoj koncept a nápady s veľkou časťou sveta. Práca v tíme je často vo výučbovom procese zanedbávaná, pritom v tom profesionálnom maximálne nepostrádateľná." 
(Ing. arch. Viktor Kasala)

Kontakty

Ing. Vladimír Balent

📧  vladimir.balent@saint-gobain.com

📞  0911 610 012

Vladimír Balent, Saint-Gobain