Študentská súťaž "Multi Comfort Students Contest 2020"

Študentská súťaž "Multi Comfort Students Contest 2020"

 

Multi Comfort Students Contest je dvojfázová medzinárodná súťaž založená na princípoch programu Multi Comfort. Po prvýkrát bola organizovaná divíziou Isover v Srbsku v roku 2004, v roku 2005 nadobudla súťaž medinárodný rozmer. Posledný ročník sa konal v Miláne a zúčastnilo sa ho viac ako 2200 študentov z 24 krajín.

Cieľom súťaže je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka spoločnosť Saint-Gobain. 

 

Súťaž Multi Comfort Students Contest má dve fázy

  • Prvá fáza - národné kolo

V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže.

Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci, alebo tímy v počte max. 3 osoby. Každý účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine.

  • Druhá fáza - medzinárodné finále

Autori troch najlepších projektov z národného kola sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou galavečera. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Študenti, ktorí sa medzinárodného finále nemôžu zúčastniť, môžu prezentácie svojich kolegov sledovať v priamom prenose cez internet.

Všetko o súťaži, jej histórii, predchádzajúcich ročníkoch ako aj informácie o tom aktuálnom nájdete na stránke multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest

 

V porípade otázok kontaktujte prosím:

vojtekova@fa.stuba.sk
vladimir.balent@saint-gobain.com