Pridané 9. Máj, 2017
Témou XIII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2017, vyhlásenou spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. - divízia ISOVER, bola revitalizácia medziblokovej zóny v štvrti Gran Blas Area vo východnej časti Madridu. Madrid je tretím najväčším mestom v Európe.

 

Madrid je tretím najväčším mestom v Európe. Podiel obyvateľstva žijúceho v bytových domoch v Španielsku je jedným z najvyšších v Európe. Madrid má polosuchú klímu so studenými zimami a sporadicky sa vyskytujúcimi mrazmi a snežením v zime. Počas horúcich letných mesiacov dosahuje priemerná teplota 32° – 33° C, pričom nie je neobvyklé prekročenie hranice 35° C.

Zadaním pre medzinárodnú študentskú súťaž bola zóna Gran Blas Area v Madride, ktorá bola postavená v 50. a 60. rokoch minulého storočia. V súčasnosti približne 25% jej obyvateľov patrí k staršej populácii a 30% z nich je bez vzdelania. Hodnota budov v tejto štvrti je v priemere o 40% nižšia, ako je priemerná hodnota budov v Madride. Obytné domyv tejto štvrti nevyhovujú z hľadiska preslnenia a tepelno-izolačných vlastnosti obalových konštrukcií. Väčšina budov v tomto území má opakujúcu sa konštrukciu a tvar a opakovateľnosť je možná aj pri ich rekonštrukcii.

Úlohou študentov v súťaži bolo skvalitniť obytné a sociálne prostredie pre obyvateľov v dvoch vybraných obytných sekciových domoch, ktoré sa nachádzajú na adrese Calle Nueve 6, 8, 10, a 3, 5, 7. Ide o štvorpodlažné domy s troma sekciami. Priestor pre predpokladanú revitalizáciu komunitného života sa nachádza medzi Calle Nueve a Calle Diez a obsahuje vnútroblok ohraničený spomínanými bytovými domami a priľahlý park ležiaci oproti Calle Diez. V priestore vnútrobloku sa nachádzajú jednopodlažné dočasné budovy, ktoré slúžia v súčasnosti ako sklady a sú majetkom obyvateľov z bytoviek.

Navrhované súťažné riešenia mali poskytnúť víziu urbanistickej regenerácie komunitného osídlenia danej lokality spolu s vyriešením architektonickej, funkčno-prevádzkovej a stavebno-fyzikálnej rekonštrukcie dvoch vybraných bytových domov a definovaných priľahlých plôch. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň obytného prostredia pri rešpektovaní súčasných trvalo-udržateľných prístupov ku procesu rehabilitácie pre súčasných obyvateľov a zatraktívnením jeho priľahlých plôch vytvoriť predpoklad pre nový záujem o danú lokalitu medzi mladou generáciou s rodinami. Zvýšenie komfortu bývania sa má dosiahnuť poskytnutím bezbariérovej dostupnosti výťahmi a rampami v bytových domoch. Požadovaný komfort v bytoch počas studených aj horúcich dní by sa mal zabezpečiť redukovaním energetickej spotreby na kúrenie a chladenie pri dosiahnutí dobrej úrovne výmeny vzduchu, zväčšením počtu hodín prirodzeného svetla v obytných miestnostiach jednotlivých bytov a redukovaním úrovne hluku od technických zariadení a z exteriéru.

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala divízia ISOVER a Fakulta Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude konať 31. mája – 3. júna 2017 v Madride.
Do národného kola bolo zaslaných 21 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 11. 4. 2017 v zložení :

Ing. arch. Ľubomír Závodný, Hosť. Prof., ÚAOB, FA STU Bratislava - predseda
Ing. arch. Tomáš Boroš, Katedra architektúry, TU Košice
Ing. arch. Peter Bouda, SKA
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS, FA STU
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
Ing. arch. Mária Nováková, Vydavateľstvo Jaga
Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA
Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r.o.
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Tieto návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzinárodného kola a budú reprezentovať Slovenskú republiku v Madride. Zástupcovia partnerských vydavateľstiev udelili odmeny podľa vlastného uváženia štyrom ďalším súťažným projektom.

 

Hodnotenie poroty

  1. 1. miesto - súťažný návrh č. 11, heslo 256839 autor: Bc. Tatiana Dunajská, 6. ročník, FA STU BA
  2. Pozitívom návrhu je komplexný prístup, ktorý spočíva v zachovaní a vyťažení maxima zo starej štruktúry a pridaní novej kvality v podobe sprístupnenia vnútrobloku, predzáhradok a jasnom priznaní novej nadstavby obytného domu. Priestor medzi domami je chápaný ako poloverejný priestor, ktorý je sprístupnený zapustenými bezbariérovými rampami, ktoré od predzáhradok vtipne oddeľuje vodný prvok. Zrušením jestvujúcich garáží a skladov sa z priestoru medzi domami stáva poloverejný priestor. Oddychový verejný priestor je poskytnutý v revitalizovanom priľahlom parku s novou zeleňou, detským ihriskom, prenajímateľným priestorom a kaviarňou. Okolo bloku je navrhnutý nový cyklistický pruh, ktorý predpokladá pokračovanie ďalej v území. Skladové priestory sú umiestnené v podzemí. Nadstavba dvoch podlaží je ukončená extenzívnou strechou s fotovoltickými panelmi.

  3. 2. miesto - súťažný návrh č. 17, heslo 542784 autor: Bc. Ema Kiabová, Bc. Roman Ruhig, 6. ročník, FA STU BA
  4. Návrh revitalizácie vychádza z pôdorysnej mriežky odvodenej z modulu troch sekcií bytového domu, pomocou ktorej je vytvorená urbanistická citácia formy, premietnutá aj do revitalizácie parku. V rámci mriežky sú perforáciou 1. nadzemného podlažia vytvorené nové priečne pešie komunikácie na sprístupnenie dvora a parku, ktoré predstavujú spolu s vloženými výťahmi pomerne veľký zásah do stavebnej štruktúry. Vybrané časti bytových domov sú doplnené v koncových sekciách. Výšková hladina domov zostáva zachovaná aj s pôvodnými prvkami tehlovej fasády, bytové domy narastajú v pozdĺžnom smere. Pôvodná tehlová fasáda so železobetónovým dekórom je prerozprávaná do modernej a z hľadiska tepelnej izolácie vyhovujúcej podoby pomocou zasklenia pôvodných lodžií ako súvislého fasádneho prvku.

  5. 3. miesto - súťažný návrh č. 2, heslo 483521 autor: Bc. Júlia Giláňová, 6. ročník, FA STU BA
  6. Prednosťou návrhu sú architektonicky zaujímavo vyriešené preplávajúce byty, ktoré sú podmienkach Madridu predpokladom dobrého prevetrávania. Zásahy do domu predstavujú jednoduchú výstavbu, založenú na pridaní novej ľahkej nadstavby, ktorá sa svojimi inými výrazovými prostriedkami odlišuje od pôvodných častí. Stará časť je obložená novým tehlovým obkladom, ktorý prekrýva pôvodné detaily. Dvor medzi bytovkami je ponechaný ako privátny priestor, ktorý patrí iba obyvateľom dvoch obytných domov. Jestvujúce skladové priestory po okrajoch sú ponechané a využité na jeho ohraničenie s novou funkciou súvisiacou s komunitnými aktivitami. Pre rozvoj verejných spoločenských aktivít je navrhnuté nové komunitné centrum v parku, ktoré je prístupné pre širokú verejnosť z okolia.

www.isover.sk