Pridané 21. Máj, 2015
Študentská súťaž Isover. Extrémne teplotné výkyvy v hlavnom meste Kazachstanu Astane, dlhotrvajúca zima a silný vietor a k tomu blízkosť budúceho výstaviska EXPO 2017 vo futuristickom štýle – to je len stručný výber zaujímavých aspektov, ktoré museli študenti brať vo svojom návrhu do úvahy. Zdroj: ASB (SK) Dátum vydania: 21.5.2015 Rubrika / relácia: Študentská súťaž ISOVER Strana / správa: 27 Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. a red.

Témou XI. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015, ktorú vypísala divízia ISOVER – firma Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre hlavné mesto Kazachstanu. Astana je hlavným mestom Kazachstanu od roku 1997 a je s počtom obyvateľov 1 milión druhým najväčším mestom v krajine. S nadmorskou výškou 347 metrov nad morom je druhým najchladnejším hlavným mestom na svete. Extrémne kontinentálne podnebie spôsobuje, že teploty v Astane sa pohybujú v rozmedzí od -52 do +42 °C. Počas vykurovacej sezóny, ktorá tu trvá až 229 dní, je priemerná teplota -8,4 °C. V zimných mesiacoch je navyše mesto vystavené silnému studenému vetru. V rámci príprav nového komplexu pre EXPO 2017 bola v Astane začatá výstavba troch funkčných celkov, ktoré zahŕňajú výstavnú, rezidenčnú a rozvojovú zónu. Rozvojová zóna predstavuje územie, ktoré sa bude ďalej developersky rozvíjať aj po ukončení svetovej výstavy.

Komfortné bývanie v extrémnej klíme

Práve časť tohto územia je určená pre výstavbu obytnej štvrte v pasívnom štandarde, ktorá bola zadaním študentskej architektonickej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2015. Komplex 10 až 12 obytných domov s výškovou hladinou 6 až 8 podlažných domov má podľa súťažných podmienok svojím urbanistickým usporiadaním, architektonickým tvarom a orientáciou na svetové strany brať do úvahy najmä drsné klimatické podmienky lokality. Ustúpenie návrhu od uvedeného členenia mali autori návrhov náležite zdôvodniť. Celkovo by v novom obytnom celku malo byť 320 až 350 bytov rôznej rozlohy, prevažne však dvoj- a trojizbové. Ku každému z nich bolo treba navrhnúť jedno parkovacie miesto, garáž mohla byť do terénu polozapustená. Okrem týchto základných podmienok mali študenti do svojich návrhov zapracovať oddychové zóny: ihriská pre deti, priestor pre komunitné aktivity „neighborhood plaza“, vonkajšie zelené plochy či možnosti pre parkovanie bicyklov a podobne. Cieľom súťaže bolo ponúknuť víziu komfortného bývania pre obyvateľov využívaním progresívnych izolačných materiálov obalových konštrukcií, voľbou správneho tvaru teplovýmenného plášťa a taktiež pomocou využitia pasívnych urbanistických a architektonických prostriedkov eliminovať extrémne klimatické pomery.

Porota

Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postupujú prvé tri návrhy z národných súťaží, sa bude konať 27. – 30. mája 2015 v Astane. Do národného kola bolo zaslaných 13 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 14. 4. 2015 v zložení : Ing. arch. Ľubomír Závodný, ÚAOB, FA STU Bratislava – predseda Ing. arch. Andrej Alexy, ÚKAIS, FA STU Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.
Ing. arch. Vladimír Hain, 2. cena v národnom kole 2011 Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo Eurostav Ing. arch. Mária Nováková, Vydavateľstvo JAGA Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA Ing. Vladimír Šimkovic, IEPD Bratislava Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava, tajomník súťaže V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri najlepšie návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Odmenu za inovatívne výtvarné riešenie od Vydavateľstva JAGA získal súťažný návrh číslo 10.

Teploty v Astane sa pohybujú v rozmedzí od -52 do +42 °C.

Obytný komplex má brať do úvahy drsné klimatické podmienky lokality. 01 2. miesto autor: Ema Kiabová, Roman Ruhig, 5. ročník, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave Idea hory ako „Habitat“ je v tomto prípade silným architektonickým konceptom s využitím južnej orientácie v danom klimatickom prostredí. Obytná hora predstavuje zakomponovanie prírodného aspektu do architektúry, čím sa charakterovo viaže na architektonické objekty výstaviska. Nevýhodou projektu je nevyužitý podzemný priestor a prílišná racionalita buniek, ktorá kontrastuje s prelínaním architektúry a prírodného prostredia.

***

02 03 3. miesto autor: Veronika Gramerová, 4. ročník, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave Návrh je reflexiou na drsné klimatické pomery. Dualizmus obsiahnutý v návrhu je reprezentovaný racionálnym blokom, ktorý je obalený bionickým exoskeletom. Bytové jednotky predstavujú tradičné obydlie, ktoré vychádza z jurty. Vnútorné prostredie je chránené zo severu pavlačami. Vonkajší exoskelet vytvára celistvú fasádu, ktorá je vo vnútri členená rotáciou hranolov, čím každý byt získava vlastnú malú zelenú záhradu.

04 05 06 Cena vydavateľstva JA GA za invenčné výtvarné riešenie autor: Juraj Fabrici, 4. ročník, Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave Autor sa vo svojom návrhu striktne držal zadávacích podmienok a predstavil ukážku jednoduchej, ale orientáciou a celkovým usporiadaním premyslenej blokovej schémy. Výtvarne sa však pohral s tvarovaním jednotlivých objektov. Strechy sú zvlnené v príjemných krivkách, čo rozhodne eliminuje nepríjemné účinky vetra v obytnej zóne a dodáva komplexu nevtieravú dynamiku. V tomto zvlnení sa dá čítať aj naznačené tvarové prepojenie s výstavným areálom, autor však ostal „pri zemi“, zjavne bral do úvahy praktickú realizovateľnosť svojho návrhu.

Foto popis| 1. miesto autor: Bc. Tomáš Boroš, 6. ročník, Fakulta umení, Technická univerzita v Košiciach Predložený návrh komplexne rieši celé územie a v súlade s formou vytvára dva špecifické priestory s vnútornou zeleňou a vnútorným krytým priestorom, ktoré predstavujú nové oživenie obytného prostredia. Organická forma bytových objektov na uzavretom princípe chráni pred vetrom sympatické vnútorné komunitné priestory. Bytové jednotky sú zoradené po krivke svetelného diagramu, čo im zabezpečuje dobrú orientáciu a zároveň ich zbavuje problémov spôsobených vzájomným tienením.