Pridané 30. Október, 2015
Bytový dom Nová doba 1 v Bratislave predstavuje unikátne dedičstvo slovenskej funkcionalistickej architektúry. Jeho výnimočné postavenie medzi pamiatkami architektonickej moderny potvrdzuje nielen meno jeho autora, ale aj skutočnosť, že už 80 rokov slúži svojmu pôvodnému účelu – spokojnému bývaniu. Vďaka citlivej obnove podľa návrhu projektanta s inovatívnym prístupom a s využitím najnovších moderných tepelnoizolačných výrobkov Nová doba 1 hrdo vkročila do 21. storočia. Dátum / Issue date: 28.10.2015 Publikácia / Publication: Správa budov Strana / Page: 26

Obnova funkcionalistickej pamiatky v súlade s požiadavkami smernice EPBD „20-20-20“.

Zrod legendy


Bytový dom Nová doba 1 bol odovzdaný do užívania v roku 1934 ako odpoveď na otázku, akou cestou sa má uberať architektúra 20. storočia pri riešení bytovej krízy. Je výsledkom revolúcie v myslení a majstrovstvom architektonickej práce architekta Fridricha Weinwurma. Od architektúry 19. a začiatku 20. storočia sa Nová doba 1 odklonila predovšetkým očistením od neracionálneho estétstva – pri novej organizácii bytového pôdorysu sa začal klásť dôraz na funkčné riešenie kultúrnych, spoločenských a zdravotných potrieb. Svojím oceľovým skeletom predstavuje Nová doba 1 na tú dobu príklad majstrovskej inžinierskostavebnej činnosti. Výplňové murivo vonkajších stien je zhotovené z tehál s hrúbkou 250 mm.


Vytýčenie nových štandardov


Stavba narysovala smernice novodobého stavebníctva, kde sa začal klásť dôraz na starostlivé vyhotovenie izolácií, či už tepelných, alebo zvukových. Kompozičné a technické riešenie v danej dobe príkladne spĺňalo podmienky akustickej pohody, kvality vnútorného prostredia a optimálnej rovnováhy medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi.
Nová doba 1 bola právom vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.


Záchrana pre budúce generácie


V priebehu 90 rokov jej života sa však hranice posunuli, zub času a necitlivé zásahy človeka zanechali svoje stopy.
Bytovú krízu nahradila kríza energetická a Novú dobu bolo nevyhnutné zatepliť. Otázka, ako zachovať a nenarušiť pôvodnú majstrovskú architektúru v citlivom prieniku s prísnymi tepelnotechnickými normami, bola absolútne nová.
Je potrebné zdôrazniť, že na začiatku, v strede aj na konci tohto príbehu stál malý kolektív ľudí, ktorí sa nezľakli početných počiatočných problémov, vyrovnali sa s pochybnosťami, ktoré tento zámer neustále sprevádzali, nestratili vieru, že idú správnym smerom, a presvedčili obyvateľov, aby podporili ciele a myšlienky obnovy Novej doby.


S úctou k minulosti


Náročnosť projektu spočívala predovšetkým v skutočnosti, že išlo o pamiatkovo chránený komplex budov. Spoločným cieľom projektanta a investorov, teda obyvateľov komplexu, bolo vrátiť dom do stavu z roku 1934 s parametrami pre rok 2012. „V prvom rade tu bola snaha citlivo nadviazať na prácu architekta Weinwurma, s úctou a rešpektom k dobe, keď daná architektúra vznikla,” hovorí Ing. Mgr. Emília Matušková, konateľka spoločnosti Mannviess, ktorá zvíťazila vo výberovom konaní na zabezpečenie realizácie celej obnovy komplexu.
„Obyvatelia Novej doby 1 si uvedomovali náročnosť celej obnovy. Návrh vhodného systému, ktorý zachováva maximálnu povolenú hrúbku zateplenia určenú pamiatkarmi a zároveň spĺňa najnovšie energetické kritériá, zverilo spoločenstvo vlastníkov tým najpovolanejším osobám – tímu prof.
Ing. Zuzany Sternovej, PhD., z Technického a skúšobného ústavu stavebného (TSÚS), n. o., ktorý disponuje dostatkom skúseností aj invencie, čo je pri takýchto komplikovaných zadaniach ideálne,“ pokračuje Ing. Matušková.
Dôležité bolo nielen vypracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu, osloviť kompetentnú realizačnú firmu a vybrať tepelnoizolačný kontaktný systém (ETICS) s vhodnou tepelnou izoláciou, ktorý obstojí v takto definovaných podmienkach, ale celú obnovu riadiť tak, aby čo najmenej zasiahla do životov obyvateľov unikátneho domu.
„V priebehu stavby sme sa rozhodli vyriešiť i dvorovú časť Novej doby tak, aby vyhovovala najstaršej aj najmladšej generácii.“


Kvalitný projekt, citlivá obnova


Dôležité však bolo, aby obytný blok vyhovel požiadavkám na energetickú hospodárnosť budov, plneniu podmienok európskej smernice EPBD súvisiacej s cieľmi charakterizovanými stručne ako „20-20-20“. Hlavnú časť tvorili opatrenia ako zateplenie obvodového plášťa zhotovené tepelnoizolačným kontaktným systémom novej generácie, a toweber.therm plus ultra s tepelnou izoláciou Kingspan Kooltherm K5 na báze rezolovej (fenolovej) peny, sanácia obvodových stien spodnej časti budovy, výmena okenných výplňových konštrukcií, dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, hlavných vstupov, brán a výkladov nebytových priestorov, vyregulovanie systému teplej vody, obnova rozvodov studenej vody, plynovodu, obnova a modernizácia elektroinštalácie. Záver celého projektu „Obnovy Novej doby“ potom tvorila úprava komunikácií a nádvoria bytového komplexu.


Izolácia nielen pre pamiatky


Projektanti vybrali ako najvhodnejší izolačný materiál tepelnú izoláciu z rezolovej (fenolovej) peny od firmy Kingspan Insulation. Vonkajšia fasádna doska Kingspan Kooltherm K5 je tepelnoizolačná doska z tuhej peny s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dané tepelnoizolačné dosky majú v porovnaní s inými (tradičnými) tepelnoizolačnými výrobkami najvyššiu účinnosť tepelnej ochrany na štvorcový meter, sú trvanlivé, ekologické a ľahko sa spracovávajú. Jadro dosiek tvorí tuhá rezolová (fenolová) pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou. Výpočtová hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti ? je 0,020 W/(m . K). Dôležitým parametrom pri rozhodovaní bolo i medzinárodné renomé kvalitného európskeho výrobcu, servis a jednoduchá montáž.


Záver


Vďaka zanieteným investorom (obyvateľom unikátneho komplexu), kvalitnému projektovému vedeniu kolektívu odborníkov z bratislavského pracoviska a vďaka vlastnostiam progresívneho tepelnoizolačného materiálu ETICS sa podarilo uchovať pamiatku na majstrovstvo staviteľov 30. rokov 20. storočia i pre budúce generácie.
Vlastný proces obnovy vám priblížime v ďalšom pokračovaní článku.


„Architektúra nášho storočia dokázala viac než architektúra všetkých vekov: vymenila záujem o ornament za záujem o zdravie človeka.“ architekt Fridrich Weinwurm Obnova Novej doby Projektová dokumentácia: Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pracovisko VVÚPS-NOVA, Bratislava Zhotoviteľ: Mannviess Použité materiály: rezolová (fenolová) tepelná izolácia Kingspan Kooltherm K5, hrúbka 50 m