Pridané 19. Máj, 2016
Aj tento rok divízia ISOVER – firmy Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., vypísala už XII. ročník medzinárodnej študentskej architektonickej anonymnej súťaže ISOVER Multi-Comfort House Students Contest 2016. Témou tohto ročníka bola vízia obytnej zóny v pasívnom štandarde pre mesto Brest v Bielorusku. Do národného kola bolo zaslaných 8 návrhov, z ktorých odborná porota vybrala tri najlepšie. Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Dátum / Issue date: 19.05.2016 Publikácia / Publication: Eurostav Strana / Page: 6 Náklad / Circulation: 6000

Riešené územie a zadanie


Zadaním študentskej súťaže bola mestská časť „Krasny Dvor“, ktorá sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta Brest asi 7 km od jeho centra. Lokalita leží na južnom brehu rieky v tichom prostredí a je situovaná na jednej z hlavných rozvojových osí mesta v blízkosti predpokladaného centra mestského a nadmestského významu. Súťažiaci mali navrhnúť víziu komunitnej obytnej zóny z dvoch typov bývania v pasívnom štandarde a s urbanistickou štruktúrou v podobe veľkostne definovaných modulov. K hlavým požadovaným znakom zástavby v rámci modulu patrila regulácia výškovej hladiny navrhovanej zástavby, zvýšenie hustoty a intenzity osídlenia, využitie podlaží parteru na služby, vzdelávanie a doplnkové funkcie k bývaniu.
Na príprave národného kola súťaže a jeho vyhodnotení sa podieľala slovenská divízia firmy Isover a Fakulta architektúry STU v Bratislave. Všetky tri odbornou porotou ocenené návrhy dostanú odmenu od Vydavateľstva Eurostav v podobe predplatného časopisu Eurostav. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, ako aj odovzdanie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty, sa uskutoční dňa 16. 6. 2016 v rámci Noci architektúry v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave. Prvé tri ocenené návrhy z národných súťaží postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať 25. – 28. mája 2016 v Minsku.


1. miesto – návrh č. 6, heslo 121811
autori: Bc. Ema Kiabová, Bc. Roman Ruhig (6. ročník, SvF a 5. ročník FA STU BA)


Návrh komplexne rieši celé územie a rešpektuje podmienky zadanej regulácie územia v podobe dvoch definovaných modulov. Vyriešenie architektúry požadovaných domov do definovaných modulov je podporené analýzou týchto štruktúr. Architektonický výraz obidvoch typov domov má jednotný rukopis. Návrh preferuje riešenie verejného priestoru pred architektúrou, čo je podporené zeleným konceptom, vodným prvkom a prepojením modulov ponad hlavnú komunikáciu pomocou zelených plôch, ktoré presunutím úrovne komunikácie do podzemia odstraňuje bariéru v obytnom prostredí.


2. miesto – návrh č. 1, heslo 826435
autori: Bc. Viktor Kasala, Bc. Anna Juríčková, Bc. Lucia Kovárová (5. ročník, FA STU BA)


Prínosom návrhu je dobre vyriešený urbanizmus so správnou gradáciou výškovej hladiny zástavby a vytvorením mestského bulváru s vylúčením hromadnej dopravy. Požadovaná regulácia je prispôsobená navrhovanému riešeniu. Návrh je spracovaný s evidentnou
hierarchiou priestorov, gradáciou mestských verejných priestorov a dobrou urbanistickou kompozíciou. Navrhované územie pôsobí urbanisticky celistvo a zároveň je dosiahnuté pretransformovanie požadovaných modulov do vlastného návrhu. Do medzinárodného kola by sa žiadalo zdokumentovať architektúru druhého domu.


3. miesto – návrh č. 2, heslo 148793
autori: Dávid Kruliac, Jozef Spurný (4. ročník, FA STU BA)


Prednosťou návrhu je architektonicky zaujímavo vyriešený bytový bodový dom. Vo výraze domov by bolo vhodné zjednotiť výrazovo rodinný dom s výrazom bytového domu. Urbanistický koncept je šablónovitýmopakovaním vyriešených typových domov bez zdôraznenia hierarchie verejných priestorov. Do medzinárodného kola porota odporúča vniesť do návrhu gradáciu v obytnom území vzhľadom na dopravnú štruktúru a zvýrazniť začlenením zelene príslušnosť k mestu Brest.