Pridané 1. Júl, 2015
Je programom, ktorý v maximálnej miere šetrí čas a napomáha pri zodpovednom návrhu stavebných konštrukcií.

Slúži na výpočet základných tepelnotechnických vlastností fragmentov obalového plášťa budov (stena, strop, podlaha...) pri jednorozmernom vedení tepla (bez vplyvu tepelného mosta). Výpočty vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii a budov. Súčasťou programu je aktualizovaná databáza s vlastnosťami materiálov podľa STN 730540. Databáza obsahuje viac ako 1200 položiek. Vlastnosti jednotlivých materiálov sú zadávané na základe certifikátov a podkladov od výrobcov tepelnoizolačných a iných materiálov používaných pri novostavbách i rekonštrukciách.

Program je voľne šíriteľný a pravidelne aktualizovaný na základe ohlasov projektantov a architektov. V jeho poslednej a najnovšej, štvrtej verzii sú už zapracované i zmeny v STN 73 0540.