ISOVER Fragment©

Homepage pridané 1. júla, 2015


Je programom, ktorý v maximálnej miere šetrí čas a napomáha pri zodpovednom návrhu stavebných konštrukcií.

Slúži na výpočet základných tepelnotechnických vlastností fragmentov obalového plášťa budov (stena, strop, podlaha...) pri jednorozmernom vedení tepla (bez vplyvu tepelného mosta). Výpočty vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov.

Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcii a budov. Súčasťou programu je aktualizovaná databáza s vlastnosťami materiálov podľa STN 730540. Databáza obsahuje viac ako 1200 položiek. Vlastnosti jednotlivých materiálov sú zadávané na základe certifikátov a podkladov od výrobcov tepelnoizolačných a iných materiálov používaných pri novostavbách i rekonštrukciách.

Program je voľne šíriteľný a pravidelne aktualizovaný na základe ohlasov projektantov a architektov. V jeho poslednej a najnovšej, štvrtej verzii sú už zapracované i zmeny v STN 73 0540.

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, čo symbolizuje most v logu Saint-Gobain?

Ide o starý románsky most vedúci cez rieku Mosel v mestečku Pont-a-Mousson, kde bola v roku 1856 založená spoločnosť PAM (Pont-á-Mousson), s ktorou sa Saint-Gobain spojil v roku 1970. Toto spojenie viedlo k vzniku súčasného loga (teda spojenia názvu Saint-Gobain a mostu nad ním), ale hlavne znamenalo pre Saint-Gobain veľkú reorganizáciu a zameranie sa na oblasti, ktoré poznáme dnes – stavebníctvo, priemysel a distribúciu.