Environmentálne systémy hodnotenia budov

GLOBÁLNE UZNÁVANÉ SYSTÉMY

LEED a BREEAM sú dva najrozšírenejšie globálne systémy environmentálnej certifikácie budov. BREEAM vznikol v roku 1990 a má korene vo Veľkej Británii, kde má aj najviac certifikácií. LEED vznikol o desať rokov neskôr v USA a má väčší medzinárodný záber.

leed

Certifikát LEED®

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) je medzinárodne uznávaný štandard v oblasti navrhovania a výstavby environmentálne šetrných a udržateľných budov. Ide o medzinárodne uznávanú značku kvality, ktorá poskytuje vlastníkom a prevádzkovateľom budov rámec na identifikáciu a implementáciu praktického a merateľného návrhu, konštrukcie, prevádzky a správy tzv. zelených budov.

 

 

Stupnica LEED

stupnice leed

 

 

Stupnica BREEAM

certifikát breeam

 

breeam

Certifikát BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je štandard najlepších postupov v oblasti navrhovania budov s dôrazom na trvalú udržateľnosť výstavby. Ide o najstaršiu a v súčasnosti aj o najrozšírenejšiu certifikáciu v oblasti energeticky úsporných a udržateľných budov. Hodnotenie BREEAM sa zaoberá špecifikáciou budovy, jej designom, konštrukciou a použitím. BREEAM používa uznávané výkonnostné merítka, ktoré sú stanovené podľa zavedených kritérií.

Oba systémy (LEED aj BREEAM) používajú deväť kategórií hodnotenia s rôznou váhou kreditov

leead-breeam hodnocení

 

MATERIÁLY A ZDROJE

Kreditová kategória zaoberajúca sa výrobou materiálov. Zameriava sa pri tom na minimalizáciu spotrebovaných energií, dopady na životné prostredie spojené s ťažbou surovín, ich spracovaním, dopravou, údržbou a následnou likvidáciou stavebných materiálov.

leed-breeam

MRc2 a Mat O1

Životný cyklus (LCA) a
environmentálne prehlásenie o produkte (EPD)

Building life cycle assessment (LCA) / Environmental product declaration (EPD)

Doloženie a optimalizácia stavebného výrobku.

leed-breeam

MRc3 a Mat 03

Výroba a zdroje surovín
Sourcing of raw materials /
Responsible sourcing of Construction Products

Výroba materiálov a doloženie zdrojov surovín a environmentálne šetrných postupov pri výrobe.

leed

MRc4

Prísady materiálov
Material ingredients

Zloženie výrobkov so zdokumentovaným životným cyklom a obsahom prísad.

leed-breeam

MRc5 a Wst 02

Minimalizácia stavebného odpadu a recyklácie.
Construction and demolition waste management, use of recycled
and sustainable sourced aggregates

Minimalizácia stavebného odpadu, recyklácie, a opätovné využitie konštrukčných a demolačných materiálov (okrem nebezpečných materiálov).

leed

EQc2

Nízko-emisné materiály
Low emitting materials

Zníženie koncentrácie chemických kontaminantov, ktoré môžu poškodiť kvalitu ovzdušia, ľudské zdravie, produktivitu a životní prostredie.

leed-breeam

EQc6 a Hea 01

Vnútorné osvietenie a vizuálny komfort
Interior lighting / Visual comfort

Podpora produktivity, pohodlia a pohody užívateľov poskytovaním vysoko kvalitného osvetlenia v interiéri.

leed-breeam

EQc9 a Hea 05

Akustický výkon
Acoustic performance

Poskytnúť pracovné priestory a učebne, ktoré podporujú komfort, produktivitu a komunikáciu užívateľov vďaka efektívnemu akustickému riešeniu.

leed

SSc3

Otvorený priestor
Open Space

Kredit cieli na vytvorenie vonkajšieho prístupného otvoreného priestoru, ktorý podporuje interakciu s prostredím, sociálne interakcie, pasívnu rekreáciu a pohybové aktivity.

leed

SSc4

Dažďová voda
Rainwater management

Vegetačné strechy Isover, ako súčasť zelenej infraštruktúry, redukujú odtok dažďovej vody zo strešnej krajiny minimálne o 50%.

leed

SSc5

Redukcia tepelných ostrovov
Heat Island Reduction

Vegetačné strechy Isover významne prispievajú k redukcii tepelných ostrovov. V rámci výpočtu sa zahŕňa nielen vegetačná strecha, ale aj celá plocha zastavovaného pozemku.

leed

WEc1

Redukcia použitia vonkajšej vody
Outdoor water use reduction

Úsporná strecha Isover nevyžaduje stále zalievanie. Strešná lúka a záhrada Isover zalievanie potrebujú rovnako ako bežné riešenia, ale podľa výskumov je možné dosiahnuť až 50% redukciu množstva vody na zalievanie oproti konvenčným

leed

EAc1

Energetická účinnosť budovy
Enhanced Commissioning

Týka sa celkovej energetickej náročnosti, tj vykurovania, chladenia, vetrania, zvlhčovania, ohrevu vody, osvetlenia a ostatné spotreby energie.

leed

EAp2

Minimálny energetický výkon
Minimum Energy Performance

Hodnotí stanovenie minimálnej úrovne energetickej účinnosti zavedených opatrení a systémov na zníženie environmentálnych a ekonomických dopadov spojených s nadmerným využívaním energie.

breeam

Hea 02

Kvalita vnútorného ovzdušia
Indoor air quality

Na podporu zdravého vnútorného prostredia. To sa dá dosiahnuť návrhom a následnou montážou ventilačných zariadení, technickou výbavou a špeciálnymi povrchovými úpravami.

breeam

Hea 04

Tepelný komfort
Thermal comfort

Príslušná tepelná úroveň komfortu je dosiahnutá vďaka konštrukcii a ovládacím prvkom, ktoré sú zvolené tak, aby udržiavali teplotne príjemné prostredie pre obyvateľov budovy.

breeam

Ene 01

Zníženie spotreby energií a znečistenie ovzdušia
Reduction of energy use and carbon emissions

Minimalizácia dodanej energie, spotreby primárnych energií a emisií CO2.

breeam

Ene 04

Uhlíková stopa
Low carbon design

Návrhové opatrenia na zníženie spotreby energií budov v súvislosti s emisiami uhlíka.

breeam

LE 04

Posilnenie ekológie lokality
Enhancing site ekology

Zástavbou mizne prirodzené prostredie pre rezidentnú faunu a flóru. Už v 20. rokoch 20. storočia v rámci piatich bodov funkcionalistickej architektúry bolo definované Le Corbusierom vrátenie zastavanej plochy prírode cez vegetačné strechy.

breeam

MAT 06

Účinnosť a efektívnosť materiálov
Material efficiency

V priebehu rokov sa divíziám Saint-Gobain darí znižovať ekologickú stopu a zlepšovať udržateľnosť svojich riešení. Bude tak robiť aj naďalej vďaka svojmu pozitívnemu prístupu k ekologickým inováciám.

leed-breeam

INc1 a Inn 01

Inovácie
Innovation

Dosiahnuť významný, merateľný environmentálny výkon pri použití riešení, ktoré nie je doposiaľ zahrnuté v hodnotiacom systéme LEED v4 a BREEAM.

breeam

POL 03

Povrchová voda
Floor and surface water management

Zabrániť, znížiť a oneskoriť vypúšťanie dažďových zrážok do verejných kanalizácií a vodných tokov, čím sa minimalizuje riziko a dopad lokálnych záplav na a mimo lokality, znečistenie vodných tokov a ďalších škôd na životnom prostredí.

breeam

WST 01

Nakladanie so stavebným odpadom
Construction waste management

Podporovať účinné využívanie zdrojov prostredníctvom efektívneho riadenia a znižovať množstvo stavebného odpadu.

 

 

Máte záujem získať certifikát?

Náš obchodný tím s vami preberie všetko potrebné.  

Kontaktovať obchodný tím  

 

 

Poraďte sa s technikmi

Máte otázky týkajúce sa materiálov,
postupov či konštrukcií? Sme tu pre vás.

Technická podpora