Observatórium udržateľnej výstavby

 

Observatory Saint-Gobain

 

Stále naliehavejšie globálne výzvy v oblasti klímy si žiadajú rýchlu a komplexnú transformáciu stavebného priemyslu smerom k udržateľnosti. Cieľom tejto mobilizácie je markantne a trvalo znížiť emisie skleníkových plynov, ochraňovať neobnoviteľné prírodné zdroje, znížiť spotrebu energie a zároveň zaistiť dôstojné bývanie pre všetkých.

Skupina Saint-Gobain je odhodlaná hrať v tejto transformácii kľúčovú úlohu, stať sa referenčnou spoločnosťou a zapájať všetky zúčastnené strany. Observatórium udržateľnej výstavby predstavuje nástroj, ako toto poslanie naplniť a dosiahnuť skutočné zmeny.

Rovnako ako naozajstné observatórium slúži na pozorovanie, aj cieľom nášho projektu je hlavne pozorovať. Budeme monitorovať udržateľnosť v stavebnom sektore, skúmať ako sa vyvíja, definovať nové výzvy aj prekážky a plánovať kroky, ktoré povedú k zmene.

Prieskum udržateľnej výstavby

Barometer udržateľnej výstavby, ktorý bol prvýkrát realizovaný v minulom roku v 10 krajinách, je teraz založený na kvantitatívnom prieskume medzi odborníkmi, študentmi, volenými zástupcami vlád a členmi asociácií v 22 krajinách. Jeho závery umožňujú podrobnejšie pochopiť lokálne i globálne problémy, prispievajú k určeniu oblastí, na ktoré je potrebné sa zamerať. Výstupy Observatória tiež definujú strategické a úplne zásadné reakcie na hlavné súčasné problémy: zmena klímy, obmedzené zdroje a rýchla urbanizácia ovplyvnená demografickým tlakom.

V tomto rýchlo sa meniacom svete, ktorý začína uplatňovať uhlíkovú neutralitu, musí stavebníctvo preukázať, že je schopné splniť túto úlohu. Nezabúdajme, že stavebný sektor sám o sebe produkuje 37 % emisií CO2, spotrebováva 50 % prírodných zdrojov a vytvára 40 % nášho pevného odpadu. Nemali by sme zabúdať ani na to, že bývanie a infraštruktúra sú ústredným bodom našej spoločnosti a neustále sa vyvíja.

Z nového vydania Barometra vyplývajú štyri kľúčové zistenia

 1. Stabilné vnímanie dôležitosti udržateľnej výstavby pri nezmenenom pohľade na životné prostredie. Aspekt komfortu bývania je stále nedostatočne doceňovaný.

 2. Spoločný pocit naliehavosti, ale s potrebou lepšej informovanosti a spolupráce.

 3. Lepšie informovaní, lepšie vyškolení a angažovanejší aktéri v stavebnom odvetví.

 4. Akákoľvek realizácia udržateľnej výstavby bude účinná iba vtedy, ak bude zodpovedať lokálnym podmienkam.

 

Benoit Bazin

 

V tomto rýchlo sa meniacom svete, ktorý začína presadzovať uhlíkovú neutralitu, musí stavebný sektor dokázať, že sa s touto úlohou vyrovná. Nezabúdajme, že len toto odvetvie produkuje 37 % emisií CO₂, spotrebováva 50 % prírodných zdrojov a vytvára 40 % pevného odpadu. Súčasne by sme si mali pripomínať, že bývanie a infraštruktúra sú pre našu spoločnosť kľúčové a neustále sa vyvíjajú ako skutočné ukazovatele našej civilizácie.

Dnes som presvedčený, že stavebníctvo zohráva významnú, dokonca rozhodujúcu úlohu pre rovnováhu našej planéty a pre ľudstvo. Spoločnosť Saint-Gobain túto ambíciu vyjadruje svojím poslaním: „Making the world a better home“. Na všetkých kontinentoch stelesňuje toto presvedčenie 168 000 našich zamestnancov a vďaka ich aktívnej podpore je Saint-Gobain lídrom v oblasti udržateľnej výstavby.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer, Saint-Gobain

Tri hlavné ciele projektu

 

 

SLEDOVAŤ

Monitorujeme vývoj udržateľnej výstavby vo svete: rozdiely medzi vnímaním a realitou, prekážky aj páky pokroku, očakávané riešenia, najaktívnejšie zúčastnené strany. Vďaka tomu môžeme merať pokrok a určiť oblasti, na ktoré je potrebné zamerať naše spoločné úsilie.

Výstupom je každoročný výskum s názvom Barometer, ktorého výsledky zdieľame so zúčastnenými stranami i širokou verejnosťou. 

Počúvať

Informovať

 

 

 

INFORMOVAŤ

Zhromažďujeme poznatky, analýzy a svedectvá z oblasti udržateľnej výstavby. Výstupy slúžia ako nástroj pre výučbu, zvyšovanie povedomia o problematike i ako pomôcka pre rozhodovanie všetkých dotknutých strán.

Vytvorili sme digitálny časopis Constructing a sustainable future (Budovanie udržateľnej budúcnosti), ktorý osvetľuje tému udržateľnej výstavby, jej dopad na klímu i spoločnosť a prezentuje inovatívne riešenia a projekty. 

 

 

 

ZJEDNOCOVAŤ

Združujeme kľúčových hráčov doposiaľ roztriešteného svetového trhu: stavebných odborníkov, inštitúcie a občanov. Podporujeme zdieľanie nápadov a osvedčených postupov, pomáhame vytvárať a zavádzať riešenia a organizujeme pravidelné medzinárodné stretnutia pri príležitosti významných udalostí. 

Zjednocovať
Barometer Saint-Gobain