Observatórium udržateľnej výstavby

 

Observatory Saint-Gobain

 

Stále naliehavejšie globálne výzvy v oblasti klímy si žiadajú rýchlu a komplexnú transformáciu stavebného priemyslu smerom k udržateľnosti. Cieľom tejto mobilizácie je markantne a trvalo znížiť emisie skleníkových plynov, ochraňovať neobnoviteľné prírodné zdroje, znížiť spotrebu energie a zároveň zaistiť dôstojné bývanie pre všetkých.

Skupina Saint-Gobain je odhodlaná hrať v tejto transformácii kľúčovú úlohu, stať sa referenčnou spoločnosťou a zapájať všetky zúčastnené strany. Observatórium udržateľnej výstavby predstavuje nástroj, ako toto poslanie naplniť a dosiahnuť skutočné zmeny.

Rovnako ako naozajstné observatórium slúži na pozorovanie, aj cieľom nášho projektu je hlavne pozorovať. Budeme monitorovať udržateľnosť v stavebnom sektore, skúmať ako sa vyvíja, definovať nové výzvy aj prekážky a plánovať kroky, ktoré povedú k zmene.

 

Benoit Bazin

 

V tomto rýchlo sa meniacom svete, ktorý začína presadzovať uhlíkovú neutralitu, musí stavebný sektor dokázať, že sa s touto úlohou vyrovná. Nezabúdajme, že len toto odvetvie produkuje 37 % emisií CO₂, spotrebováva 50 % prírodných zdrojov a vytvára 40 % pevného odpadu. Súčasne by sme si mali pripomínať, že bývanie a infraštruktúra sú pre našu spoločnosť kľúčové a neustále sa vyvíjajú ako skutočné ukazovatele našej civilizácie.

Dnes som presvedčený, že stavebníctvo zohráva významnú, dokonca rozhodujúcu úlohu pre rovnováhu našej planéty a pre ľudstvo. Spoločnosť Saint-Gobain túto ambíciu vyjadruje svojím poslaním: „Making the world a better home“. Na všetkých kontinentoch stelesňuje toto presvedčenie 168 000 našich zamestnancov a vďaka ich aktívnej podpore je Saint-Gobain lídrom v oblasti udržateľnej výstavby.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer, Saint-Gobain

Tri hlavné ciele projektu

 

 

SLEDOVAŤ

Monitorujeme vývoj udržateľnej výstavby vo svete: rozdiely medzi vnímaním a realitou, prekážky aj páky pokroku, očakávané riešenia, najaktívnejšie zúčastnené strany. Vďaka tomu môžeme merať pokrok a určiť oblasti, na ktoré je potrebné zamerať naše spoločné úsilie.

Výstupom je každoročný výskum s názvom Barometer, ktorého výsledky zdieľame so zúčastnenými stranami i širokou verejnosťou. 

Počúvať

Informovať

 

 

 

INFORMOVAŤ

Zhromažďujeme poznatky, analýzy a svedectvá z oblasti udržateľnej výstavby. Výstupy slúžia ako nástroj pre výučbu, zvyšovanie povedomia o problematike i ako pomôcka pre rozhodovanie všetkých dotknutých strán.

Vytvorili sme digitálny časopis Constructing a sustainable future (Budovanie udržateľnej budúcnosti), ktorý osvetľuje tému udržateľnej výstavby, jej dopad na klímu i spoločnosť a prezentuje inovatívne riešenia a projekty. 

 

 

 

ZJEDNOCOVAŤ

Združujeme kľúčových hráčov doposiaľ roztriešteného svetového trhu: stavebných odborníkov, inštitúcie a občanov. Podporujeme zdieľanie nápadov a osvedčených postupov, pomáhame vytvárať a zavádzať riešenia a organizujeme pravidelné medzinárodné stretnutia pri príležitosti významných udalostí. 

Zjednocovať
Barometer Saint-Gobain