Multi Comfort - sledované hodnoty a parametre

multi Comfort

 

SLEDOVANÉ PARAMETRE ŠTANDARDU

1. Merná spotreba tepla na vykurovanie

Spotreba úžitkovej energie EÚ [kWh/m2/rok] vyjadruje ročné množstvo energie na vykurovanie. Je to energia, ktorú potrebuje budova pri zohľadnení všetkých tepelných strát. Podľa mernej potreby tepla na vykurovanie sa určuje energetická náročnosť budovy.

2. Súčiniteľ prestupu tepla

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K] slúži na výpočet množstva tepla, ktoré cez konštrukciu unikne. Súčiniteľ prestupu tepla pre vonkajšie konštrukcie počítame podľa ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov.

3. Tepelné mosty

Tepelný most je časť konštrukcie budovy s výrazne nižším tepelným odporom. Prejavuje sa vyššou teplotou na fasáde a nižšou povrchovou teplotou v interiéri.

Vzduchotesnosť budovy

Meranie prievzdušnosti budovy „blower door test“ prebieha podľa technickej normy ČSN EN ISO 9972: 2016-02. Meranie prietoku vzduchu prebieha pri vytvorenom pretlaku alebo podtlaku.

5. Prevencia prehrievania budov

Analýza vlastností budov v súlade s technickou normou STN EN ISO 52016-1, ktorej cieľom je predchádzanie nárastu teploty v letnom období na viac ako 25 °C.

6. Akustická izolácia

Požiadavky, ktoré sa vzťahujú na izolačné vlastnosti obvodových deliacich konštrukcií a hladinu akustického tlaku v daných priestoroch, sú uvedené v norme ČSN 73 0532 Akustika. Hodnotenie zvukovej izolácie stavebných konštrukcií v budovách.

7. Akustická izolácia stropov/ kročajový hluk

Kročajová nepriezvučnosť vyjadruje schopnosť stavebných prvkov alebo častí budov obmedzovať prenos kročajového zvuku medzi miestnosťami. Čím nižšia je hodnota ukazovateľov L'n, w, tým vyššia je akustická izolácia kročajového hluku.

8. Činiteľ dennej svetelnosti

Výpočet vyjadruje percento ročného pracovného času, počas ktorého prirodzené denné svetlo spĺňa požiadavky intenzity osvetlenia zvolenej miestnosti.

9. Vetranie – výmena vzduchu

Vyjadruje objemový prietok vetracieho vzduchu pre každú osobu v budove

10. Relatívna vlhkosť vzduchu

Popisuje mieru nasýtenosti vzduchu vodnou parou. Relatívna vlhkosť vzduchu závisí aj od teploty, jej hodnota sa preto vždy vzťahuje na danú teplotu.

11. Obsah CO2 vo vzduchu

Koncentrácia oxidu uhličitého v uzavretej miestnosti môže byť aj niekoľkonásobne vyššia ako vo vonkajšom prostredí. Vo vzduchu vo vonkajšom prostredí sa pohybuje na úrovni okolo 300 - 350 ppm, v mestách a priemyselných oblastiach okolo 1500 ppm.

12. Obsah zlúčenín VOC vo vzduchu

Prchavé organické zlúčeniny (Volatile Organic Compounds – VOC) – skupina organických zlúčenín znečisťujúcich životné prostredie.

standardy Multi Comfort