Osobné údaje

OSOBNÉ ÚDAJE (ďalej len "údaje")

Informácie pre návštevníkov našej webovej stránky, záujemcov o náš tovar a naše služby a pre našich zmluvných partnerov.

Aké údaje o Vás spracovávame?

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. so sídlom: Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139, zapísané v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, odd .: Sro, vložka č .: 8410 / B (ďalej len "Saint -Gobain "), vedie elektronickú zákaznícku databázu, v ktorej sú kontaktné údaje a spojenia na našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov. Ide najmä o tieto údaje: obchodná firma zákazníka, sídlo / miesto podnikania, IČO, DIČ, dodacie adresy, telefón, e-mail, meno a priezvisko kontaktnej osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby.

Súčasne vedie prostredníctvom webového formulára databázu záujemcov o informácie o produktoch a novinkách v stavebníctve, ktorí majú záujem o pravidelné zasielanie obchodných oznámení na kontakty (e-mailová adresa) odoslané záujemcom prostredníctvom webových stránok divíziou spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Ako sa dostávajú údaje do našich databáz?

Nové údaje do našej zákazníckej databázy získavame priamo od našich zákazníkov.

Do našej zákazníckej databázy vkladáme údaje:

a) získané z uzavretých zmlúv (kde Saint-Gobain je zmluvnou stranou zmluvy)

b) získané priamo od potenciálnych zákazníkov s ich súhlasom - najmä pri žiadosti o spracovanie ponuky obchodu alebo služby (či už činností obchodných zástupcov pri ich návštevách, pri predajných akciách, alebo na základe e-mailovej alebo telefonickej dopytu zákazníkov).

Čo musíme splniť, aby sme mohli Vaše údaje spracovávať?

Saint-Gobain ako správca osobných údajov je povinný pri spracovaní osobných údajov dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, as účinnosťou od 25.5.2018 povinnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) (ďalej len " platné právne predpisy "). Saint-Gobain pravidelne kontroluje súlad svojich postupov s platnými právnymi predpismi a pristupuje zodpovedne k plneniu týchto povinností, s dôrazom na zachovanie súkromia fyzických osôb.

S kým zdieľame Vaše údaje alebo komu je odovzdávame?

Všetky osobné údaje spracúva Saint-Gobain a spoločnosti patriace do koncernu Saint-Gobain na území Slovenskej republiky, tj. Divízia Isover, Rigips a Weber. Nezdieľame databázy s ďalším správcom osobných údajov.

IT služby spracovania údajov zabezpečujeme vlastnými silami - za využitie našich zamestnancov, za účelom maximálnej ochrany dát a Vášho súkromia. K osobným údajom môže mať prístup ICT oddelenia koncernu (vrátane externých spracovateľov) s tým, že osobné údaje sú spracovávané na územie EÚ, za účelom zálohovania a archivácie dát, a zabezpečenie funkčnosti a inovácií systému ICT využívaného v koncerne.

Obmedzene môžeme zdieľať spracovávané osobné údaje sa spracovateľovi, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré činnosti, ako je rozosielanie listových zásielok, rozosielanie hromadných mailingových ponúk a iných obchodných oznámení, vrátane ponúk zasielaných elektronickou poštou a i.), Na účely expedície objednávok, a to len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje a ako dlho ich uchovávame?

Zmluvní partneri:

Údaje zmluvných partnerov v zákazníckej databáze uchovávame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu k tomu, aby sme mohli plniť zmluvu a z nej vyplývajúce zmluvné povinnosti a vykonávať z nej vyplývajúce práva. Pre potreby archivácie zákaziek (a prípadných nárokov, ktoré môžu vyplynúť zo zmluvy aj po jej zániku), uchovávame údaje minimálne ďalších 5 rokov po zániku zmluvného vzťahu. Na účely plnenia zmluvy môžeme potrebné osobné údaje spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby.

Údaje v databáze záujemcov o zasielanie obchodných informácií uchovávame až do odvolania súhlasu podľa zák.č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti. V každom obchodnom oznámení má záujemca obchodného oznámenia právo ďalšie zasielanie obchodných oznámení odmietnuť, a to zadarmo (kliknutím na príslušný odkaz). Ak ste v tejto databáze evidovaný a máte záujem o vymazanie z tejto databázy, kliknite tu, alebo pošlite e-mail na podpora@saint-gobain.com

Údaje záujemcov o náš tovar alebo služby a údaje o zmluvných partneroch, spracovávané na iné účely, než je plnenie zmluvy

Údaje, ktoré získame s Vaším súhlasom, spracovávame na účely nových ponúk obchodu a našich služieb, pre marketingové ponuky a informácie o novinkách (vrátane súťaží a iných predajných akcií), s možnosťou aj vytvárania profilovaných ponúk pre konkrétnych zákazníkov, za účelom vykonávania prieskumu spokojnosti zákazníkov a uchovávame ich po dobu trvania súhlasu. Následne sú dáta z elektronickej databázy vymazané.

V prípade odvolania súhlasu dotknutou osobou pred vypršaním platnosti súhlasu uchovávame potrebné údaje týkajúce sa odvolaného súhlasu pre potreby splnenia Vašej požiadavky, a to že si už neprajete byť naďalej kontaktovaný.

Aké sú práva fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov?

Fyzická osoba, ktorá je subjektom údajov, ktoré spracovávame, má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nej Saint-Gobain spracováva, ich opravu alebo vymazanie.

Fyzická osoba má právo udelený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, buď listom zaslaným na adresu Saint-Gobain, e-mailom doručeným na adresu podpora@saint-gobain.com, alebo kliknutím na tento odkaz, pričom pri odvolaní súhlasu musí upresniť, na aké účely spracovania svoj súhlas odvolávam (pozri vyššie).

Má ďalej právo namietať proti spracovaniu a právo na prenosnosť údajov v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi.

Má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov - bližšie informácie na https://dataprotection.gov.sk/uoou/ pre prípad, že by práva vyplývajúce z platných právnych predpisov boli porušené.

V prípade akýchkoľvek otázok či požiadaviek na vysvetlenie týkajúcich sa ochrany osobných údajov kontaktujte naše Centrum obchodnej a technickej podpory na e-mailovej adrese podpora@saint-gobain.com.

Prehlasujem, že tomuto poučeniu rozumiem.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo