Národné kolo medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Saint - Gobain má svojich víťazov

Regionálne kolo medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže Saint - Gobain má svojich víťazov

 

Témou XIX. ročníka medzinárodnej architektonickej študentskej súťaže bol návrh obytnej zóny pre študentov a výskumných pracovníkov v oblasti nachádzajúcej sa v blízkosti univerzitného kampusu Viikki, ktorý sa nachádza severovýchodne od Helsínk.

Úlohou študentov bolo v súťažných návrhoch priniesť víziu novej zástavby bývania pre študentov a výskumných pracovníkov v nadväznosti na jestvujúci urbanistický kontext s vyriešením plôch verejného parteru, ktorý zohľadní priľahlý prírodný charakter lokality.

Do národného kola bolo zaslaných 10 návrhov. Porota národného kola zasadala dňa 10. 4. 

Víťazným projektom, ktorý súčasne postupuje do medzinárodného kola v Helsinkách sa stal súťažný návrh č. 10. od autora Adama Hronského, SvF STU.

Víťazný projekt svojím neurčitým typom zástavby predstavuje konceptuálnu nadväznosť na mestskú zástavbu pričom zástavbu možno charakterizovať ako blokovú zástavbu tvorenú solitérmi. Územie je doplnené rovnomernými a rovnovážnymi hmotami, pri formovaní ktorých cítiť hru autora s mierkou. Tvarovanie nových objektov vychádza z formy objektu Gardenie, okolo ktorého sa sústreďuje hlavný urbanisticky akcent a pôvodná administratívna budova je ponechaná ako nutný apendix.

 

2. miesto - súťažný návrh č. 3 autori: Bc. Samuel Horecký, Bc. Marko Illek, 5. ročník, FAD STU BA

Porota ocenila jednoznačné urbanistické riešenie návrhu a výborné zvládnutie mierky navrhovaných objektov vo vzťahu k jestvujúcej zástavbe a prírodnému prostrediu. Kontinuálna podnož, ktorá spája obytné bloky je mestotvorným prvkom naznačujúcim ohraničenie uličného priestoru od vnútro blokových priestorov, svojimi perforáciami v určitých polohách zároveň vytvára ich prepojenie. Obytné bloky sú riešené ako pavlačové s vhodnou orientáciou bývania s použitím tieniacich prvkov vytvárajúcich zjednotenú fasádu.

 

2. miesto - súťažný návrh č. 3 autori: Bc. Samuel Horecký, Bc. Marko Illek, 5. ročník, FAD STU BA

 

3. miesto - súťažný návrh č. 7 autori Patrícia Hamalová, Laura Máttefy, SvF STU BA

Práca má dobre zvládnuté urbanistické riešenie, kde vhodne nadväzuje na zrekonštruovaný administratívny objekt plynulou zástavbou vymedzujúcou vnútroblok od ulice a vhodne reagujúcou na jestvujúci kontext. Mierkovo je menej vydarené hmotové riešenie malých objektov, ktorí vytvárajú prechod od mestskej zástavby do prírodného prostredia. Bolo by vhodné jednoznačnejšie artikulovať verejný priestor. Administratívny objekt je kvalitnou rekonštrukciou. 

 

3. miesto  - súťažný návrh č. 7 autori Patrícia Hamalová, Laura Máttefy, SvF STU BA

 

Odmena za kreativitu a koncepčnosť - súťažný návrh č. 6 Mária Furmanová, FAD STU

Porota udelila odmenu za silný urbanistický koncept v podobe malo-podlažnej kruhovej zástavby, ktorá vhodne vyjadruje charakter bývania v uzavretej komunite kempusu. Porota chápe návrh ako študentskú predstavu bývania, v  návrhu však nie je preukázaný kontext s jestvujúcou susediacou zástavbou a dispozičné riešenia objektov sú podané v náznaku.

 

Súťažný návrh č. 6 Mária Furmanová, FAD STU

 

Odmena za prepracovanosť návrhu - súťažný návrh č. 9 Bc. Martina Bežová, Bc. Sandra Blaškovičová, FAD STU

Porota udelila odmenu za komplexnú prepracovanosť návrhu po všetkých stránkach. Pozitívom návrhu je vytvorenie dvoch úrovní komunitného priestoru, a to v parteri aj v strešnej úrovni.  Urbanistický koncept má však vzhľadom na požadované funkcie príliš veľkú mierku. 

 

Odmena za prepracovanosť návrhu

 

Cieľom súťaže, ktorá sa koná pod záštitou značky Isover, člena Skupiny Saint-Gobain, je podporiť kreatívny prístup ku konceptom energeticky nenáročných a trvalo udržateľných budov s nízkymi emisiami CO2 a pomôcť účastníkom súťaže zorientovať sa v možnostiach tvorby konštrukčného riešenia a detailov s použitím riešení Saint-Gobain.