Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Súhlasím s tým, aby Saint-Gobain Construction Products s.r.o. ako správca spracovával moje osobné údaje, ktoré som poskytol prostredníctvom webového formulára (v rozsahu v akom som ich uviedol či poskytol správcovi, predovšetkým: meno, priezvisko, pracovnú adresu, e-mail, telefón),

na nasledujúce účely:

a) zasielanie všeobecných informačných oznámení o novinkách týkajúcich sa činnosti správcu, napr. časovo obmedzených zľavových akcií, informácie o nových produktoch a službách, ponukách obchodu a služieb

b) marketingové prieskumy, prieskumy trhu a spokojnosti zákazníkov

c) automatizované profilovanie ponúk určených špeciálne len pre moje potreby a preferencií

Tento súhlas je udeľovaný na dobu piatich rokov. Tento súhlas udeľujem dobrovoľne.

Súhlasím s tým, aby mi správca zasielal svoje obchodné oznámenia pri našej vzájomnej komunikácii prostriedkami elektronickej komunikácie (najmä e-mail, SMS atp.) Na kontakty e-mail a telefónne číslo, ktoré som správcovi poskytol.

Saint-Gobain prehlasuje, že je povinný ako správca osobných údajov, spracovávať osobné údaje zákazníkov či záujemcov o jeho produkty v marketingovej databáze za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR"). Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom Saint-Gobain v tejto súvislosti spracováva, ich opravu, obmedzenie alebo vymazanie. Subjekt údajov má tiež právo v tejto súvislosti a v súlade s GDPR namietať proti spracovaniu osobných údajov, a tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ak sa domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov bola v súvislosti s plnením tejto zmluvy porušené. Právnym titulom pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby. Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Prehlasujem, že som bol poučený o tom, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to bezplatne, kliknutím na tento odkaz.