Naše hodnoty

Každý musí na svojej príslušnej úrovni prispieť k vyššej bezpečnosti a ochrane zdravia na pracovisku a primeranou mierou sa tiež zapojiť do iniciatív zameraných na starostlivosť o životné prostredie. Naším spoločným cieľom je konzistentne znižovať dopad našich aktivít na životné prostredie.

Zásady správania

 

PROFESIONALITA

Profesionalita pre nás znamená mobilizáciu najlepších schopností, znalostí a know-how jednotlivcov a tiež dôraz na osobné vzdelávanie, ktoré ich udrží na vysokej úrovni. To vyžaduje osobné zapojenie, ochotu prijať pridelené úlohy a vôľu dosiahnuť potrebné znalosti. Predpokladá osobný príspevok každého jednotlivca, predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

profesionalita

 

respekt

 

 

REŠPEKT VOČI OSTATNÝM

Rešpektovanie spolupracovníkov je prvoradým predpokladom pre zabezpečenie profesionálneho a osobného rozvoja každého jednotlivca. Musí sa ctiť v skupine po celom svete a predpokladá prijatie pluralizmu, rešpektovanie všetkých kultúrnych zvláštností a všetkých ľudí bez ohľadu na ich pôvod. Vyjadruje ochotu počúvať ostatných, informovať, vysvetľovať a angažovať sa v dialógu.

 

INTEGRITA

Integrita predstavuje striktné dodržania poctivosti vo všetkých profesionálnych činnostiach. To predovšetkým znamená, že žiadny jednotlivec neuprednostní vlastné záujmy na úkor záujmov skupiny a nezneužije dôveru, ktorá mu bola daná, ako pri jednaní v rámci skupiny, tak aj pri jednaní v mene skupiny s tretími stranami, bez ohľadu na miestne zvyklosti. Pre určité kategórie zamestnancov v skupine, kde to vyžaduje povaha ich zodpovednosti, môžu byť prijaté špecifi cké pravidlá správania.

integrita

 

loajalita

 

 

LOJALITA

Lojalita vyžaduje poctivosť a zdvorilosť pri jednaní s kolegami, nadriadenými, podriadenými a tretími stranami, ktoré majú väzby so skupinou. Konkrétne predstavuje nezlučiteľnosť akéhokoľvek presadzovania vlastných záujmov, ktoré by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti alebo skupiny ako celku. Predpokladá dodržiavanie smerníc a vnútorných pravidiel jednotlivých spoločností a skupiny.

 

SOLIDARITA

Solidarita je založená na zmysle pre individuálnu zodpovednosť v práci, ktorá prevažuje egocentrické myslenie. Podporuje tímovú prácu a najlepší možný prínos každého jednotlivca s cieľom dosiahnuť stanovené ciele spoločnosti a skupiny. Nutne musí viesť k odmietnutiu riadiacich alebo prevádzkových metód, ktoré vedú skôr k sebauspokojeniu jednotlivcov, než k uspokojeniu záujmov danej spoločnosti alebo skupiny ako celku.

solidarita

 

Zásady konania

 

DODRŽIAVANIE ZÁKONA

Všetky spoločnosti skupiny musia dôsledne dodržiavať platné zákony a predpisy krajín, v ktorých podnikajú. Zvláštna pozornosť je venovaná nasledovným oblastiam: spoločnosti sa vyvarujú hlavne akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo porušovať stanovené pravidlá hospodárskej súťaže. Zásadne sa zdržia akejkoľvek formy financovania politických strán alebo politickej činnosti, a to aj v prípade, že to miestne zákony povoľujú. Odmietajú akúkoľvek formu aktívnej alebo pasívnej korupcie pri zadávaní vnútroštátnych alebo medzinárodných zákaziek. Vo všetkých ďalej uvedených oblastiach sa spoločnosti okrem iného vyvarujú úmyselného využívania medzier alebo nedostatkov v zákonoch a predpisoch, ktoré by boli v rozpore so zásadami skupiny Saint-Gobain.

Dodržavanie zákona

 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Spoločnosti v skupine sa aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia. Vo svojich prevádzkach, bez ohľadu na ich umiestnenie, presadzujú také formy riadenia, ktoré umožnia stanoviť merateľné ciele v oblasti ochrany životného prostredia a stanovené ukazovatele pravidelne vyhodnocovať a kontrolovať. Spoločnosti sa budú usilovať o zvýšenie úrovne environmentálnych ukazovateľov vlastných prevádzok na úroveň najvýkonnejších porovnateľných prevádzok v skupine, a to i v prípade, že to miestne zákony a predpisy nevyžadujú.

 

PRÁVA ZAMESTNANCOV

Spoločnosti v skupine starostlivo dbajú na to, aby boli dodržiavané práva zamestnancov a presadzujú aktívny sociálny dialóg so zamestnancami. Navyše bez akéhokoľvek obmedzenia dodržiavajú nasledovné pravidlá, a to aj v prípade, že nie sú vyžadované miestnymi zákonmi: spoločnosti sa vyvarujú využívaniu akejkoľvek formy nútenej a nedobrovoľnej práce alebo detskej práce, priamo alebo nepriamo, prípadne prostredníctvom subdodávateľov pri ich práci v prevádzkach patriacich do skupiny. Zdržia sa akejkoľvek formy diskriminácie pri výbere a prijímaní zamestnancov, v priebehu pracovného pomeru alebo pri jeho ukončení.

PRÁVA ZAMESTNANCOV

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZDRAVIA PRACUJÚCICH

 

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A ZDRAVIA PRACUJÚCICH

Spoločnosti v skupine venujú zvlášť veľkú pozornosť prijatiu všetkých potrebných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie čo najúčinnejšej ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Stanovia politiku predchádzania rizík a dohliadajú na jej uplatňovanie. Vykonávajú kontroly skutočného stavu voči platným normám. Túto politiku uplatňujú voči svojim zamestnancom aj voči zamestnancom subdodávateľov, ak pracujú v prevádzkach patriacich do skupiny. Spoločnosti sa budú usilovať o zvýšenie úrovne vlastných ukazovateľov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti práce v prevádzkach na úroveň najvýkonnejších porovnateľných prevádzok rovnakej úrovne v skupine, a to aj v prípade, že to miestne zákony a predpisy nevyžadujú.