Saint-Gobain je moderná spoločnosť, ktorá si uvedomuje rýchly vývoj digitálnej komunikácie v súčasnom svete a s tým spojenými službami. Vytvorení a zavedením BIM knižníc a objektov tak Saint-Gobain reaguje na nové požiadavky v stavebníctve, v ktorom dochádza ku zmenám doteraz zabehnutých spôsobov práce a postupov.

BIM ide o skratku Building Information Modeling, čo v preklade znamená Informačný model stavby. Informačný model stavby je reprezentovaný ako 3D model obohatený o informácie, t. j. jeho jednotlivé stavebné elementy BIM objekty obsahujúce geometrické a negeometrické informácie. Vďaka databáze informácií o stavbe užívateľ získava nielen vizuálny, ale aj číselný výstup. BIM model teda obsahuje všetky informácie o konštrukciách, použitých prvkoch a materiáloch a o ich parametroch. Je dôležité uvedomiť si, že cieľom nie je vytvoriť samotných 3D model ale vytvoriť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životné cyklu objektu potrebovať.

BIM je možné využiť:

  • pri ideovej štúdií stavby, projekčnej práci, simulácii rôznorodých situácii či overenie realizovateľnosti návrhu;
  • vo fáze výstavby pri kontrole správnosti realizácie, pre aktualizáciu podľa skutočného stavu stavby, časového plánovania stavby;
  • vo fáze správy a následnej údržby objektu -  informácie o projektovanej stavbe a spôsobu výstavby sú pre budúceho užívateľa či správcu stavby veľmi cenné.

Na webových stránkach vybraných spoločností Saint-Gobain je možné stiahnuť a používať BIM knižnice a objekty systémových konštrukcií. Knižnice a objekty sú kompatibilné s najrozšírenejšími softvérmi používanými v našom regióne. Prostredníctvom selektoru alebo filtrov je možné nájsť najvhodnejšiu a zároveň systémovú konštrukciu.

Užívateľ alebo projektant si tak môže vybrať materiály a skladby podľa požiadaviek. Zároveň si môže overiť, či už zvolená skladba existuje a pokiaľ áno, či je certifikovaná. Týmto postupom je možné sa vyhnúť situácii, kde sa až pri samotnej realizácii zistí, že konštrukciu nie je možne uskutočniť.

Prehľad BIM knižníc (Plug-ins) a objektov spoločností Saint-Gobain:

Mário Juščík
Mário Juščík
Technický špecialista v divízií Rigips & Zástupca SR v CEN/TC 442 BIM/WG 4 Support Data Dictionaries

BIM je účinný prostriedok na podporu spolupráce medzi investorom, projektantami, odborníkmi, užívateľmi a prevádzkovateľmi budov. Do životného cyklu stavby vstupujú rôzne zainteresované strany resp. osoby ktoré využívajú informačný model budovy rôznym spôsobom.