Saint-Gobain poskytuje svojim zákazníkom výrobky a riešenia pre udržateľné a komfortné bývanie. Pretože si uvedomujeme, že práve udržateľnosť sa stáva kľúčovým faktorom nie len pre našu výrobu, ale aj pre budúcnosť nás všetkých, prijali sme v rámci Skupiny niekoľko ambicióznych záväzkov, ktoré smerujú k väčšej udržateľnosti našej výroby.

Odpad

Odpad

Odpad častokrát predstavuje cennú surovinu pre výrobu v iných odvetviach. Skupina neustále hľadá možnosti ako využiť odpad vznikajúci pri výrobe našich výrobkov. Do roku 2025 sme sa zaviazali znížiť množstvo nerecyklovateľného odpadu o 50%. V našom regióne sa nám už podarilo v porovnaní s rokom 2010 znížiť toto množstvo o 45%.

Odpadové vody

Odpadové vody

Voda je nepostrádateľnou súčasťou života nás všetkých, čo pociťujeme najmä v obdobiach sucha v nedávnom období. Skupina sa zaviazala, že do roku 2025 zníži množstvo vypustených odpadových vôd o 80%. Doposiaľ sme od roku 2010 znížili množstvo vypustených odpadových vôd o 51% a sme tak na dobrej ceste k splneniu tohto ambiciózneho cieľa.

Biodiverzita

Biodiverzita

Zdravie nás všetkých, zdravé fungovanie ekonomiky a celej spoločnosti závisí na rozmanitosti zdrojov a služieb, ktoré nám príroda poskytuje. Preto Skupina prijala v roku 2018 Politiku biodiverzity, v ktorej sa zaväzujeme k zodpovednému prístupu k druhovej rozmanitosti v rámci celého životného cyklu našich produktov.

Energie a emise

Energie a emise

Emisie CO2 bezpochyby prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Skupina si dala za cieľ znížiť svoje prispievanie k tomuto fenoménu a zredukovať tak emisie CO2 o 20% a spotrebu energie o 15% do roku 2025. Ďalej sa spoločnosť zaviazala do roku 2040 znížiť spotrebu elektrickej energie v kancelárskych budovách o 75%.