Hodnoty

Reakcia spločnosti Saint-Gobain na výzvy spojené s udržateľným rozvojom sa opiera o hodnoty spoločné pre celú našu komunitu. Ich prijatie je podmienkou pre pripojenie sa k našej Skupine.

Saint-Gobain je členom Global Compact

Saint-Gobain sa pripojila ku Global Compact OSN v roku 2003.

Zámerom pri využívaní tejto medzinárodnej siete je spoločne prispievať k rozvoju humánnej
a udržateľnej ekonomiky. Pripojením sa ku Global Compact sa Saint-Gobain zaväzuje
zabudovať jeho desať zásad do svojej stratégie a činnosti. 

V roku 2009 spoločnosť Saint-Gobain podporila programy Global Compact Caring for Climate
and the Water Mandate.  

 

Profesionalita

Profesionalita pre nás znamená mobilizáciu najlepších schopností, znalostí a know-how jednotlivcov a tiež dôraz na osobné vzdelávanie, ktoré ich udrží na vysokej úrovni. To vyžaduje osobné zapojenie, ochotu prijať pridelené úlohy a vôľu dosiahnuť potrebné znalosti. Predpokladá osobný príspevok každého jednotlivca, predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Rešpekt voči ostatným

Rešpektovanie spolupracovníkov je prvoradým predpokladom pre zabezpečenie profesionálneho a osobného rozvoja každého jednotlivca. Musí sa ctiť v skupine po celom
svete a predpokladá prijatie pluralizmu, rešpektovanie všetkých kultúrnych zvláštností a všetkých ľudí bez ohľadu na ich pôvod. Vyjadruje ochotu počúvať ostatných,
informovať, vysvetľovať a angažovať sa v dialógu.

Integrita

Integrita predstavuje striktné dodržania poctivosti vo všetkých profesionálnych činnostiach. To predovšetkým znamená, že žiadny jednotlivec neuprednostní vlastné záujmy na úkor záujmov skupiny a nezneužije dôveru, ktorá mu bola daná, ako pri jednaní v rámci skupiny, tak aj pri jednaní v mene skupiny s tretími stranami, bez ohľadu na miestne zvyklosti. Pre určité kategórie zamestnancov v skupine, kde to vyžaduje povaha ich zodpovednosti, môžu byť prijaté špecifi cké pravidlá správania.

Lojalita

Lojalita vyžaduje poctivosť a zdvorilosť pri jednaní s kolegami, nadriadenými, podriadenými a tretími stranami, ktoré majú väzby so skupinou. Konkrétne predstavuje nezlučiteľnosť akéhokoľvek presadzovania vlastných záujmov, ktoré by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti alebo skupiny ako celku. Predpokladá dodržiavanie smerníc a vnútorných pravidiel jednotlivých spoločností a skupiny.

Solidarita

Solidarita je založená na zmysle pre individuálnu zodpovednosť v práci, ktorá prevažuje egocentrické myslenie. Podporuje tímovú prácu a najlepší možný prínos každého jednotlivca s cieľom dosiahnuť stanovené ciele spoločnosti a skupiny. Nutne musí viesť k odmietnutiu riadiacich alebo prevádzkových metód, ktoré vedú skôr k sebauspokojeniu jednotlivcov, než k uspokojeniu záujmov danej spoločnosti alebo skupiny ako celku.

Dodržiavanie zákona

Všetky spoločnosti skupiny musia dôsledne dodržiavať platné zákony a predpisy krajín, v ktorých podnikajú. Zvláštna pozornosť je venovaná nasledovným oblastiam: spoločnosti sa vyvarujú hlavne akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo porušovať stanovené pravidlá hospodárskej súťaže. Zásadne sa zdržia akejkoľvek formy 
financovania politických strán alebo politickej činnosti, a to aj v prípade, že to miestne zákony povoľujú. Odmietajú akúkoľvek formu aktívnej alebo pasívnej korupcie pri zadávaní vnútroštátnych alebo medzinárodných zákaziek. Vo všetkých ďalej uvedených oblastiach sa spoločnosti okrem iného vyvarujú úmyselného využívania medzier alebo nedostatkov v zákonoch a predpisoch, ktoré by boli v rozpore so zásadami skupiny Saint-Gobain.

Starostlivosť o životné prostredie

Spoločnosti v skupine sa aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia. Vo svojich prevádzkach, bez ohľadu na ich umiestnenie, presadzujú také formy riadenia, ktoré umožnia stanoviť merateľné ciele v oblasti ochrany životného prostredia a stanovené ukazovatele pravidelne vyhodnocovať a kontrolovať. Spoločnosti sa budú usilovať o zvýšenie úrovne environmentálnych ukazovateľov vlastných prevádzok na úroveň najvýkonnejších porovnateľných prevádzok v skupine, a to i v prípade, že to miestne
zákony a predpisy nevyžadujú.

Bezpečnosť práce a zdravia pracujúcich

Spoločnosti v skupine venujú zvlášť veľkú pozornosť prijatiu všetkých potrebných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie čo najúčinnejšej ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Stanovia politiku predchádzania rizík a dohliadajú na jej uplatňovanie. Vykonávajú kontroly skutočného stavu voči platným normám. Túto politiku uplatňujú voči svojim zamestnancom aj voči zamestnancom subdodávateľov, ak pracujú v prevádzkach patriacich do skupiny. Spoločnosti sa budú usilovať o zvýšenie úrovne vlastných ukazovateľov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti práce v prevádzkach na úroveň najvýkonnejších porovnateľných prevádzok
rovnakej úrovne v skupine, a to aj v prípade, že to miestne zákony a predpisy nevyžadujú.

Práva zamestnancov

Spoločnosti v skupine starostlivo dbajú na to, aby boli dodržiavané práva zamestnancov a presadzujú aktívny sociálny dialóg so zamestnancami. Navyše bez akéhokoľvek obmedzenia dodržiavajú nasledovné pravidlá, a to aj v prípade, že nie sú vyžadované miestnymi zákonmi: spoločnosti sa vyvarujú využívaniu akejkoľvek formy nútenej a nedobrovoľnej práce alebo detskej práce, priamo alebo nepriamo, prípadne prostredníctvom subdodávateľov pri ich práci v prevádzkach patriacich do skupiny. Zdržia sa akejkoľvek formy diskriminácie pri výbere a prijímaní zamestnancov, v priebehu pracovného pomeru alebo pri jeho ukončení.

 

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že žiaci Špeciálnej základnej školy Vysoké Mýto vyrábajú v dielňach krásne výrobky?

Túto novú dielňu im počas dvoch rokov vybavil ADFORS CZ. Ročne vynaloží ADFORS CZ na podporu neziskových organizácií 300 tisíc korún.