Pridané 24. Február, 2023


Podmienky a pravidlá súťaže “Začni u seba”


Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, v odd. Sro, vl. č. 8410/B

(ďalej „spoločnosť Saint-Gobain“) prostredníctvom svojho oficiálneho profilu na sociálnej sieti Facebook  (https://www.facebook.com/SaintGobainSlovensko) organizuje súťaž pod názvom “Začni u seba” (ďalej len „súťaž“).


Účasť v súťažiach

1. Do súťaže bude zaradená každá fyzická osoba, ktorá má účet na sociálnej sieti Facebook a ktorá počas doby konania súťaže vloží do komentára pod súťažným príspevkom odpoveď podľa zadania v príspevku.


2. Zo súťaže sú vylúčené osoby (i) v pracovnom pomere, (ii) inom pracovnoprávnom vzťahu alebo (iii) v obdobnom zmluvnom vzťahu k osobám, ktoré sa podieľajú na organizácií súťaže, a blízke osoby vylúčených osôb.


3. Súťaž prebieha v termíne od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023


4. Výhercovia budú určení najneskôr do 3 dní po skončení doby konania súťaže, a to vyhodnotením originálnych odpovedí spomedzi súťažiacich, ktorí v komentároch pod súťažným príspevkom napísali odpoveď podľa zadania v príspevku. Celkovo bude vybraných prvých 10 originálnych (odlišných) odpovedí.


5. Užívateľské meno každého výhercu bude za účelom oznámenia výhry uvedené na oficiálnom profile spoločnosti Saint-Gobain po dobu najdlhšie 60 dní od ukončenia súťaže a každý výherca bude tiež kontaktovaný odpoveďou na jeho komentár.


6. Ak sa s výhercom / výhercami nepodarí skontaktovať ani do 7 dní odo dňa oznámenia výhry, jeho nárok na získanie výhry zaniká a spoločnosť Saint-Gobain je oprávnená určiť iného výhercu / výhercov.


7. Výherca získa sklenenú cestovnú fľašu s logom Saint-Gobain na vodu od spoločnosti Saint-Gobain.


8. Výhra bude odoslaná na adresu určenú výhercu, a to do 30 dní odo dňa poskytnutia údajov: meno, adresa, telefónne číslo.


9. Výherca nie je oprávnený požadovať miesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Výhra je neprenosná, ak sa výherca nedohodne so spoločnosťou Saint-Gobain inak.


Spracúvanie osobných údajov

10. Súťažiaci berie na vedomie, že jeho osobné údaje v rozsahu užívateľské meno používané na sociálnej sieti Facebook a komentár budú spoločnosťou Saint-Gobain ako prevádzkovateľom spracúvané na účel prevádzkovania súťaže a oznámenia výhry podľa bodu 5. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu budú spracúvané na základe článku 6 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Výherca berie na vedomie, že v prípade výhry bude za účelom poskytnutia výhry potrebné prevádzkovateľovi poskytnúť ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo.


11. Poskytnutie týchto osobných údajov je zmluvnou požiadavkou; ak by neboli poskytnuté, nebolo by možné zabezpečiť riadny priebeh súťaže a výhru doručiť výhercovi. Osobné údaje súťažiacich, ktorí nevyhrali, budú po skončení súťaže uchovávané len do doby poskytnutia výhry.


12. Ako dotknutá osoba má súťažiaci najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne listom doručeným na adresu sídla spoločnosti Saint-Gobain, so sídlom Stará Vajnorská 139, Bratislava 831 04.

13. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. V prípade, ak sú informácie spracúvané v rozpore s právnymi predpismi, má súťažiaci právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V Slovenskej republike je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27


Záverečné ustanovenia


14. Spoločnosť Saint-Gobain je oprávnená podmienky súťaže zmeniť zo závažných dôvodov, a to aj v priebehu jednotlivých súťaží.


15. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook nevznikajú žiadne záväzky vyplývajúce z účasti súťažiach v súťaži. Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook.


16. Súťažiaci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.