Zodpovedný zamestnávateľ

Titul „Zodpovedný zamestnávateľ“

 

Titul „Zodpovedný zamestnávateľ“

Tento titul bol udelený zatiaľ len 5-tim spoločnostiam vrátane našej. Slovenská republika reguluje pracovnoprávnymi predpismi požiadavky na vhodné a bezpečné pracovné podmienky pre výkon práce zamestnancov v zmysle smerníc Európskej únie. Štandardy európskeho trhu práce ovplyvňujú aj pracovný život zamestnancov na Slovensku. Národný inšpektorát práce (NIP) ponúka zamestnávateľom možnosť zapojiť sa do programu „Zodpovedný zamestnávateľ“, ktorý je nástrojom na podporu zlepšovania systému riadenia ľudských zdrojov u zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov a na zlepšovanie pracovných podmienok u zamestnávateľov v Slovenskej republike - hodnotí a oceňuje implementáciu systému riadenia ľudských zdrojov do celkového systému riadenia organizácie.

Získané osvedčenie potvrdzuje nielen zavedenie a realizáciu systémového prístupu, ale rovnako aj vysokú celkovú úroveň starostlivosti o zamestnancov, o pracovné podmienky, o zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

NIP kontrolami (ktoré sme absolvovali) overuje plnenie požiadaviek programu. Tiež je overovaná funkčnosť zavedeného systému v rámci procesov a činností. Vychádza sa z výsledkov kontrol a zo stanovísk relevantných orgánov a partnerov (Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odborová organizácia, Finančná správa a iné).