Spoločenská zodpovednosť Saint-Gobain

Skupina Saint-Gobain ako vedúci podnik v oblasti udržateľného bývania alebo "habitat" a v stavebníctve je presvedčená o tom, že nesie zodpovednosť za podporu neziskových organizácií v oboroch súvisiacich so stratégiou Skupiny. 

Nadácia Saint-Gobain

Pohodlné a energeticky úsporné domy šetrné k životnému prostrediu chceme ponúkať taktiež znevýhodneným ľuďom. Z toho dôvodu sme založili v roku 2009 iniciatívu Nadácie Saint-Gobain. Jej činnosť vychádza z aktívnej účasti pracovníkov Skupiny, ktorí predkladajú aj projekty. Pokiaľ je niektorý schválený, stávajú sa sponzormi.

Nadácia Saint-Gobain podporuje projekty v nasledujúcich oblastiach: integrácia mladých ľudí prostredníctvom práce v sektore bývania / výstavba, modernizácia alebo rekonštrukcia sociálneho bývania pre všeobecné účely / energetická úspornosť a ochrana životného prostredia v oblasti sociálneho bývania. Každý projekt musí mať podporu neziskových organizácií, akými sú združenie nájomníkov bytov, nevládne organizácie a nadácie. Technickú realizovateľnosť projektov posudzuje skupiny expertov. 

 

ISOVER podporil výskum superizolačných materiálov na FA STU

Spolupráca Technickej Univerzity v Bratislave a Divízie ISOVER nie je obmedzená iba súťažou pre mladých architektov, ktorú ISOVER organizuje už 10 rokov, a jej sprievodných aktivít akými sú exkurzie a prednášky, ale je nadviazaná aj pri výskumných aktivitách univerzity, resp. jednotlivých jej ústavov.

ISOVER v tomto roku podporil výskum Ing. arch. Michala Ganobjaka, ktorý bol zameraný na aplikáciu nových izolačných materiálov pri konverzii vybraných objektov elektrární, na príklade použitia aerogélov pri obnove tehlových priečelí.  Výskum a dizertačná práca Ing. arch. Ganobjaka rieši v súčasnosti aktuálny problém pamiatkovej praxe, keď adaptačné úpravy historickej architektúry vyvolané zmenou funkcie a zvýšením technických nárokov na úsporu energií často vedú k takým zmenám architektonických atribútov dotknutých objektov, ktoré znamenajú oslabenie až zánik ich pôvodných kultúrnych hodnôt. Problém je skúmaný na podskupine kultúrneho dedičstva – priemyselného dedičstva, na vybranom segmente budov bývalých elektrární, ktoré boli postavené technológiou neomietanej tehly zo strany exteriéru.

 

 

Weber usporiadal súťaž Deti a architektúra.

V mesiacoch október a november 2015 spoločnosť Saint-Gobain Weber Slovensko s vydavateľstvom Eurostav zorganizovala súťaž pre žiakov piatych ročníkov základných škôl pod názvom Deti a architektúra. Súťaž bola vyhlásená pod záštitou prezidenta SR a s finančnou podporou ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je vzdelávať deti 5. ročníka ZŠ o tom, čo je dobrá a kvalitná architektúra. Zámerom tohto projektu je budovať u detí vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom žijú, bývajú, chodia do školy, lebo sme presvedčení, že len ak budeme vzdelávať už deti v tejto oblasti, len vtedy z nich môžu vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť. V prvom kroku sme pre deti pripravili e-learningový kurz o architektúre a ponúkli ho 80 základným školám na celom Slovensku. Po absolvovaní kurzu mohli deti nakresliť obrázok týkajúci sa architektúry a zapojiť sa tým do súťaže. Do projektu sa zapojilo 50 škôl (asi 2000 detí) a svoje umelecké diela do súťaže zapojilo 262 žiakov. Koncom novembra sa v detskom múzeu v Bratislave v usporiadala vernisáž najlepších výtvarných prác a ich autori boli odmenení vecnými cenami a zároveň im bola urobená exkurzia po najvýznamnejších dielach slovenskej architektúry v Bratislave. 

ISOVER podporuje rekonštrukciu novej synagógy – Kunsthalle v Žiline

Koncom roka 2013 sa ISOVER stal partnerom a podporovateľom príbehu, ktorý je príkladom, ako môžeme spoločnými silami prispieť k rozvoju kultúry na Slovensku. Nová synagóga od nemeckého architekta Petra Behrensa z roku 1931 patrí k najdôležitejším stavbám 20. storočia na Slovensku. Od roku 2010 bola prázdna a židovská obec hľadala jej kultúrne využitie. Aj preto synagógu bezplatne prenajala na 30 rokov občianskemu združeniu Truc sphérique, ktoré sa podujalo na tento obrovský projekt. 

ISOVER sa rozhodol prispieť  na rekonštrukciu Novej synagógy a podporiť tak veľkú vec, ktorá sa v Žiline deje. Je to príležitosť vyjadriť našu zodpovedosť za prostredie, v ktorom podnikáme a podporiť záchranu architektonického unikátu. Vďaka izolácii od Isoveru sa podarí budúcej kunsthalle vykurovať objekt s výrazne nižšími nákladmi a môže byť dobrým príkladom ako aplikovať súčasné požiadavky aj na pamiatkovo chránený objekt z medzivojnovej éry. Na projekte nás zaujalo aj to, že napriek tomu, že iniciátori rekonštrukcie pracujú s veľmi obmedzenými zdrojmi z verejnej zbierky, rozhodli sa synagógu izolovať špičkovými materiálmi a nepoužiť žiadne lacné riešenia.

Rigips na Slovensku: Ani po 20 rokoch nepoľavuje v ekologickej osvete

Rigips je a vždy bude zástancom ekologických trendov, a pokiaľ to znamená upustiť od zaužívaných stavebných postupov, nabáda profesionálnych stavbárov aj domácich majstrov, aby sa nebáli ísť menej vyšliapanou, „zelenou“ cestou. Aj preto spoločnosť neváhala, keď sa naskytla možnosť pomôcť občianskemu združeniu ArTUR pri premene chátrajúcej budovy školy v Hrubom Šúre na ekocentrum, a prispela stavebnými materiálmi na prírodnej báze. Miesto dnes plní osvetovú činnosť v oblasti ekologickej obnovy a výstavby, čím inšpiruje odbornú i neodbornú verejnosť, ako renovovať a pritom rešpektovať prírodu. „Keďže sme pri zobytňovaní podkrovia potrebovali znížiť podhľad a zároveň dodržať protipožiarne opatrenia, sadrokartón nám vychádzal ako najlepšie riešenie. Zvolili sme ten najlepší dostupný materiál, a to dosky s technológiou Activ´Air, ktoré vedia rozkladať formaldehyd na neškodné látky. Odrezky sadrokartónu, ktoré nám ostali, zároveň využívame na kurzoch ako podkladové doštičky pre vzorky hlinených omietok a dekorácií,“ vysvetľuje predsedníčka OZ ArTUR, architektka Zuzana Kierulfová, ako sa im podarilo zakomponovať sadrokartón do konceptu trvalo udržateľnej architektúry.

ISOVER podporuje OSMIDIV, festival pre mentálne postihnute osoby

Tento rok sa aj za našej podpory v amfiteátri pod Novým Zámkom v Banskej Štiavnici konal už piaty ročník benefičného festivalu OSMIDIV, pre mentálne a zdravotne postihnutých klientov zo zariadení a domovov sociálnych služieb.  Organizácia takejto akcie, podľa slov jej organizátora Milana Štefánika, má 3 rozmery pre jeho návštevníkov. Krásny zážitok, ktorý im benefícia ponúka, pocit slobody a voľnosti v priestoroch amfiteátra a v neposlednom rade aj množstvo poučných sprievodných akcií.

Na festivale vystúpili také kapely ako Smola a Hrušky, HEX, Mária Čírová či Katarína Knechtová. Súčasťou sprievodných akcií boli rôzne náučné workshopy ako maľovanie horúcim voskom, pletenie košíkov, výroba šperkov z drôtu  a iné aktivity v remeselných stánkoch alebo razenie mincí, streľba z luku a kuše. Niekoľkohodinový festival nám dáva možnosť uvedomiť si, že takéto podujatie nepozná rozdiely náboženské, rasové a ani zdravotné. Veríme, že z načerpaných zážitkov si tieto hendikepované deti uchovajú radosť vo svojich srdciach ešte dlhý čas.

Slováci postavili v Rakúsku nízkoenergetický hotel z dreva

Výstavba nízkoenergetického hotela v lyžiarskom stredisku Kaprun trvala iba 4 mesiace. Keďže popri stavbe novej budovy prebiehala súbežne aj rekonštrukcia staršej pôvodnej stavby a hlavnými dodávateľmi novej časti boli slovenské firmy, koordinácia a logistika projektu musela prebehnúť na najvyššej úrovni. V januári hotel privítal prvých návštevníkov.

 

Jednoduchá architektúra s úctou k prostrediu - Stavbu navrhol slovensko-rakúsky tím architektov. Zadanie ruského investora bolo veľmi stručné. „Našou úlohou bolo vytvoriť funkčnú nízkoenergetickú stavbu, ktorá svojou estetikou zapadne do prostredia rakúskych Álp,“ konštatuje slovenský architekt Martin Kyška z architektonického ateliéru KYSKA.architects, spoluautor projektu. Stavbu charakterizuje „áčková“ strecha so štrnásťstupňovým sklonom typickým pre región. Základom stavby je železobetónová spodná stavba, ktorá musela byť vzhľadom na polohu pod horským svahom kvôli jarnému topeniu snehu vodotesná. Oporou budovy je železobetónové komunikačné jadro, všetky ostatné časti budovy sú drevené.

 

Saint-Gobain

Viete že...

Zaujímavé fakty a informácie zo sveta Saint-Gobain

Viete, že sadra je historický, a pritom veľmi moderný materiál?

Sadrovec je prírodný materiál, minerálna hornina, ktorú obsahuje zemina. V stavebníctve nachádzal široké uplatnenie už pred viac ako piatimi tisíckami rokov. Dokázalo sa tak, že je to nielen trvanlivý, ale tiež bezpečný a ľahko použiteľný materiál. Starí Egypťania používali sadrovec pri stavbe Cheopsovej pyramídy. Dnes je sadrovec základnou surovinou pri výrobe produktov Rigips.