Pridané 22. November, 2016
K sanácii kontaktného tepelnoizolačného systému sa vlastníci domov odhodlávajú najmä z dvoch hlavných dôvodov. Prvým je nedostatočná hrúbka zateplenia. Druhým, ešte závažnejším dôvodom na sanáciu kontaktného tepelnoizolačného systému je jeho degradácia. Dátum / Issue date: 21.11.2016 Publikácia / Publication: ASB.sk

Typy porúch


Najčastejším problémom starších tepelnoizolačných systémov bývajú trhliny na povrchovej úprave. Trhliny na fasádach môžu vznikať najmä z dôvodu nedodržania technologického predpisu pri realizácii, prípadne v dôsledku použitia nevhodných materiálov na vytvorenie výstužnej vrstvy – napríklad nevhodná sklovláknitá mriežka, ktorá nie je schopná odolávať alkáliám obsiahnutým v maltách na vytvorenie výstužnej vrstvy kontaktného tepelnoizolačného systému.


Takáto mriežka sa časom úplne v malte „rozpustí“ a nie je schopná naďalej prenášať napätia, ktoré na tepelnoizolačný systém pôsobia. Veľmi vážna porucha tepelnoizolačného systému je oddelenie lepiacej malty od pôvodnej konštrukcie. Slangovo sa táto porucha nazýva plávanie zatepľovacieho systému. Celý tepelnoizolačný systém drží iba pomocou rozperných kotiev.


Posledná spomenutá porucha vzniká, hlavne ak sa izolačné tabule z polystyrénu alebo minerálnej vlny lepia na podklad, ktorý je zaprášený alebo mastný. V tomto prípade je asi najlepším riešením asanácia celého tepelnoizolačného systému a nalepenie nového kontaktného tepelnoizolačného systému. Pri ostatných poruchách tepelnoizolačných systémov je riešením renovácia pomocou špeciálneho sanačného systému.


Sanácia tepelnoizolačného systému


Prvým krokom pri renovácii poškodeného tepelnoizolačného systému je dôkladné očistenie povrchu fasády – najlepšie vysokotlakovou vodou. Tým sa zabezpečí, aby dostatočné priľnutie sanačnej malty na povrch jestvujúceho systému. Po očistení fasády je potrebné po celej ploche vyrezať do pôvodnej tepelnej izolácie vodorovné a zvislé drážky široké približne 8 mm a hlboké 3 mm. Vzdialenosť jednotlivých drážok by sa mala pohybovať od 150 mm do 300 mm.


Vhodným náradím je rezný kotúč. Degradované miesta sa odporúča opraviť lepidlom, prípadne opravnou hmotou. Na takto pripravený a očistený podklad možno ručne alebo strojovo aplikovať sanačnú maltu. Nanáša sa celoplošne v hrúbke 6 až 8 mm. Po aplikácii ju treba upraviť zubovým hladidlom so zubom 10 mm. Do ešte mäkkej malty sa potom vkladá sklotextilná mriežka, hĺbka jej uloženia musí zodpovedať 1/3 hrúbky malty. Pri takomto armovaní musia byť precízne dodržané presahy jednotlivých pásov mriežky (minimálne 100 mm).


Zároveň sa odporúča vkladať pri rohoch okien do malty aj diagonálne výstuhy s rozmermi 200 × 400 mm.
Pokračuje sa osadením rozperných kotiev. Kotva sa jemne zapúšťa do čerstvej nezatuhnutej sanačnej malty, hneď po osadení sa maltou zatierajú aj taniere rozperných kotiev. Nasleduje technologická prestávka, počas ktorej sanačná malta dokonale vyschne.


Čas schnutia závisí od poveternostných podmienok, vo všeobecnosti však platí, že 1 mm výstužnej sanačnej malty schne približne jeden deň. Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy možno pristúpiť k aplikácii penetračného náteru, nasleduje minimálne 24 hodín trvajúca technologická prestávka. Po vyschnutí penetračného náteru je povrch pripravený na aplikáciu tenkovrstvovej omietky s roztieranou alebo ryhovanou štruktúrou. Hrúbka zrna použitej omietky by nemala byť menšia ako 1,5 mm.


01. Očistenie fasády
Povrch poškodenej fasády je najskôr potrebné očistiť vysokotlakovou vodou.


02. Vyrezanie drážok
Do pôvodnej tepelnej izolácie sa po celej ploche vyrežú rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky široké približne 8 mm a hlboké 3 mm vo vzájomnej vzdialenosti medzi drážkami od 150 mm do 300 mm. Degradované miesta sa upravia na to určenou opravnou hmotou.


03. Nanášanie sanačnej malty
Na očistenú drážkovanú plochu sa nanesie 6 mm hrubá vrstva sanačnej malty (ručne alebo strojovo) a po aplikácii sa rozitrie zubovým hladidlom s rozmerom 10 × 10 mm.


04. Výstužná mriežka
Do ešte čerstvej malty sa vloží výstužná mriežka tak, aby sa zachovali minimálne 100 mm presahy jednotlivých jej pásov a aby bola uložená v hĺbke zodpovedajúcej 1/3 hrúbky maltovej vrstvy.


05. Rozperné kotvy
Do nestuhnutej sanačnej malty sa osadia rozperné kotvy, tzv. hmoždinky (4 ks/m2), tak, aby prechádzali cez mriežku a pôvodný systém do podkladu.


06. Zatlačenie mriežky
Kotva musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená.


07. Taniere kotiev
Ihneď po osadení treba maltou zatrieť aj taniere kotiev.


08. Penetrácia a finálna omietka
Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa aplikuje penetračný náter. Po jeho uschnutí (24 h) je povrch pripravený na aplikáciu tenkovrstvovej omietky (roztieraná alebo ryhovaná).


Info o materiáloch:


Opravná hmota (vyrovnávacia a armovacia malta) obsahujúca vlákna na sanáciu ETICS
Vysokopružná tenkovrstvová omietka na finálnu úpravu fasády (silikónová, silikátová alebo minerálna)


Čo budete potrebovať


Sanačná výstužná malta na ETICS
Retec 740
spotreba: 12 kg/m2, papierové vrece, 25 kg 39,30 €
Výstužná sklotextilná mriežka
Vertex R178
Rozperné kotvy
spotreba: 4 ks/m2
Penetračný náter
weber 700
spotreba: 0,15 – 0,2 kg/m2, plastové vedro, 5 a 20 kg 19, 50 a 60 €
Vysokopružná tenkovrstvová omietka
weber.pas clean (silikónová omietka)
spotreba: približne 1,8 – 3,2 kg/m2 (v závislosti od zrnitosti a štruktúry) , plastové vedro, 30 kg 95,04 €
alebo
weber. pas exclusive (silikónová omietka)
spotreba: približne 1,9 – 5 kg/m2 (v závislosti od zrnitosti a štruktúry) , plastové vedro, 30 kg 99, €
Náradie a pomôcky
vysokotlakový čistič
rezný kotúč
antikorová stierka
zubové hladidlo (s veľkosťou zuba 10 × 10 mm)
akumulátorový skrutkovač


Tenkovrstvová omietka Weber.pas clean


Tenkovrstvová omietka weber.pas clean spája výhody silikátovej i silikónovej omietky, pretože je vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla. Je to jednoducho spracovateľná, umývateľná, pastovitá omietka s vysokou paropriepustnosťou. Používa sa na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi, na farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád alebo pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách. Ako konečná povrchová úprava je súčasťou tepelnoizolačných kontaktných systémov. Jej samočistiaci efekt zabezpečuje vyššiu životnosť konečnej povrchovej úpravy.


www.weber-terranova.sk


TEXT: spracované z podkladov Saint-Gobain Weber
FOTO: Saint-Gobain Weber


Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2016 .