Pridané 19. Október, 2016
Výroba stavebných materiálov má nezanedbateľný dopad na životné prostredie. Stavebné výrobky tvoria neoddeliteľnú súčasť celkovej kvality budovy. Pre environmentálnu certifikáciu budov neexistuje jednotná metodika. Presadzuje sa však používanie medzinárodných certifikačných schém, ktoré komplexne hodnotia budovy z hľadiska dodržiavania princípov udržateľnej výstavby.

Odrazom súčasného vývoja sú nové verzie globálne rozšírených environmentálnych systémov hodnotenia budov LEED a BREEAM, ktoré kladú veľký dôraz na hodnotenie vplyvov budovy na životné prostredie, zdravie a spokojnosť ich užívateľov, a to v celom životnom cykle budovy, od pôvodu materiálov cez proces výstavby, ich používanie až po dopady ich budúcej prestavby alebo likvidácie.
Skupina Saint-Gobain ako líder v oblasti stavebných produktov citlivo vníma otázky šetrnejšieho prístupu k životnému cyklu budov. Hrdo sa k súčasnému trendu hlási a ako jeden z prvých priekopníkov optimalizuje všetky procesy spojené s dodávkami environmentálne šetrných produktov.

Nie všetky kategórie obecného hodnotenia budov LEED a BREEAM sú využiteľné pri aplikácii produktov Saint-Gobain. Kreditový príspevok pre produkty Rigips CZ, Isover CZ a Weber CZ, je možný v niekoľkých uvedených kategóriách.
Podrobnosti aplikovateľnosti kreditov sú podrobne popísané v tejto brožúre.
Brožúru si môžete stiahnuť tu:
http://www.isover.sk/repository/download/1389