Dodržiavanie zákona

Všetky spoločnosti skupiny musia dôsledne dodržiavať platné zákony a predpisy krajín, v ktorých podnikajú. Zvláštna pozornosť je venovaná nasledovným oblastiam: spoločnosti sa vyvarujú hlavne akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo porušovať stanovené pravidlá hospodárskej súťaže. Zásadne sa zdržia akejkoľvek formy financovania politických strán alebo politickej činnosti, a to aj v prípade, že to miestne zákony povoľujú. Odmietajú akúkoľvek formu aktívnej alebo pasívnej korupcie pri zadávaní vnútroštátnych alebo medzinárodných zákaziek. Vo všetkých ďalej uvedených oblastiach sa spoločnosti okrem iného vyvarujú úmyselného využívania medzier alebo nedostatkov v zákonoch a predpisoch, ktoré by boli v rozpore so zásadami skupiny Saint-Gobain.

Starostlivosť o životné prostredie

Spoločnosti v skupine sa aktívne podieľajú na ochrane životného prostredia. Vo svojich prevádzkach, bez ohľadu na ich umiestnenie, presadzujú také formy riadenia, ktoré umožnia stanoviť merateľné ciele v oblasti ochrany životného prostredia a stanovené ukazovatele pravidelne vyhodnocovať a kontrolovať. Spoločnosti sa budú usilovať o zvýšenie úrovne environmentálnych ukazovateľov vlastných prevádzok na úroveň najvýkonnejších porovnateľných prevádzok v skupine, a to i v prípade, že to miestne zákony a predpisy nevyžadujú.

Bezpečnosť práce a zdravia pracujúcich

Spoločnosti v skupine venujú zvlášť veľkú pozornosť prijatiu všetkých potrebných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre zaistenie čo najúčinnejšej ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Stanovia politiku predchádzania rizík a dohliadajú na jej uplatňovanie. Vykonávajú kontroly skutočného stavu voči platným normám. Túto politiku uplatňujú voči svojim zamestnancom aj voči zamestnancom subdodávateľov, ak pracujú v prevádzkach patriacich do skupiny. Spoločnosti sa budú usilovať o zvýšenie úrovne vlastných ukazovateľov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti práce v prevádzkach na úroveň najvýkonnejších porovnateľných prevádzok rovnakej úrovne v skupine, a to aj v prípade, že to miestne zákony a predpisy nevyžadujú.

Práva zamestnancov

Spoločnosti v skupine starostlivo dbajú na to, aby boli dodržiavané práva zamestnancov a presadzujú aktívny sociálny dialóg so zamestnancami. Navyše bez akéhokoľvek obmedzenia dodržiavajú nasledovné pravidlá, a to aj v prípade, že nie sú vyžadované miestnymi zákonmi: spoločnosti sa vyvarujú využívaniu akejkoľvek formy nútenej a nedobrovoľnej práce alebo detskej práce, priamo alebo nepriamo, prípadne prostredníctvom subdodávateľov pri ich práci v prevádzkach patriacich do skupiny. Zdržia sa akejkoľvek formy diskriminácie pri výbere a prijímaní zamestnancov, v priebehu pracovného pomeru alebo pri jeho ukončení.