Zásady správania

Profesionalita

Profesionalita pre nás znamená mobilizáciu najlepších schopností, znalostí a know-how jednotlivcov a tiež dôraz na osobné vzdelávanie, ktoré ich udrží na vysokej úrovni. To vyžaduje osobné zapojenie, ochotu prijať pridelené úlohy a vôľu dosiahnuť potrebné znalosti. Predpokladá osobný príspevok každého jednotlivca, predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pracovníkov.

Rešpekt voči ostatným

Rešpektovanie spolupracovníkov je prvoradým predpokladom pre zabezpečenie profesionálneho a osobného rozvoja každého jednotlivca. Musí sa ctiť v skupine po celom svete a predpokladá prijatie pluralizmu, rešpektovanie všetkých kultúrnych zvláštností a všetkých ľudí bez ohľadu na ich pôvod. Vyjadruje ochotu počúvať ostatných, informovať, vysvetľovať a angažovať sa v dialógu.

Integrita

Integrita predstavuje striktné dodržania poctivosti vo všetkých profesionálnych činnostiach. To predovšetkým znamená, že žiadny jednotlivec neuprednostní vlastné záujmy na úkor záujmov skupiny a nezneužije dôveru, ktorá mu bola daná, ako pri jednaní v rámci skupiny, tak aj pri jednaní v mene skupiny s tretími stranami, bez ohľadu na miestne zvyklosti. Pre určité kategórie zamestnancov v skupine, kde to vyžaduje povaha ich zodpovednosti, môžu byť prijaté špecifi cké pravidlá správania.

Loajalita

Lojalita vyžaduje poctivosť a zdvorilosť pri jednaní s kolegami, nadriadenými, podriadenými a tretími stranami, ktoré majú väzby so skupinou. Konkrétne predstavuje nezlučiteľnosť akéhokoľvek presadzovania vlastných záujmov, ktoré by bolo v rozpore so záujmami spoločnosti alebo skupiny ako celku. Predpokladá dodržiavanie smerníc a vnútorných pravidiel jednotlivých spoločností a skupiny.

Solidarita

Solidarita je založená na zmysle pre individuálnu zodpovednosť v práci, ktorá prevažuje egocentrické myslenie. Podporuje tímovú prácu a najlepší možný prínos každého jednotlivca s cieľom dosiahnuť stanovené ciele spoločnosti a skupiny. Nutne musí viesť k odmietnutiu riadiacich alebo prevádzkových metód, ktoré vedú skôr k sebauspokojeniu jednotlivcov, než k uspokojeniu záujmov danej spoločnosti alebo skupiny ako celku.