Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  

Spoločnosť Saint-Gobain Construction Products s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, IČO: 31 389 139, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 8410/B, (ďalej len ako „Saint-Gobain“) ako prevádzkovateľ osobných údajov, Vás týmto v zmysle článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“) ako dotknutú osobu informuje o nasledujúcich skutočnostiach:

1) Prevádzkovateľom osobných údajov dotknutej osoby je spoločnosť Saint-Gobain, e-mailová adresa: recepcia@saint-gobain.com.

2) Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať v prípade podozrenia, že s Vašimi osobnými údajmi nebolo naložene v súlade s Nariadením GDPR, a to prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@saint-gobain.com.

3)Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účel:

a) Vašej účasti na výberových konaniach na ponúkanú voľnú pracovnú pozíciu,

b) evidovania Vašej osoby v databáze Prevádzkovateľa, a to z dôvodu Vášho informovania  o možných voľných pracovných miestach u Prevádzkovateľa, a to len v prípade, ak bol z Vašej strany spoločnosti Saint-Gobain na tento účel udelený Váš súhlas.

4) Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste, ako aj v iných prílohách zaslaných v súvislosti s hľadaním práce (v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónny kontakt, e-mailová adresa, údaje o dosiahnutom vzdelaní, predchádzajúce pracovné skúsenosti, a ďalšie údaje, ktoré uchádzač uviedol v daných dokumentoch).

5) Príjemcami osobných údajov dotknutej osoby sú:

a) spoločnosť Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., IČO: 250 29 673, so sídlom: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha-Libeň, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, spisová značka B 9601,   

b) spoločnosť Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., IČO: 000 12 661, so sídlom: Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom Hradec Králové, spisová značka C 22416,

c) spoločnosť Saint-Gobain PAM CZ s.r.o., IČO: 266 92 791, so sídlom: Tovární 388, 267 01 Králův Dvůr, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, spisová značka C 87731,

d) spoločnosť  Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o., IČO: 618 56 495, so sídlom Masarykova 1404/34a, 268 01 Hořovice, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Praha, spisová značka C 31670.

6) Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie.

7) Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby:

a) po dobu trvania výberového konania, v prípade ak ste spoločnosti Saint-Gobain udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom Vašej účasti na výberovom konaní,

b) po dobu 3 (slovom: troch) rokov odo dňa udelenia Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, v prípade ak ste spoločnosti Saint-Gobain udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom evidovania Vašej osoby v databáze Prevádzkovateľa, z dôvodu informovania o možných voľných pracovných miestach u Prevádzkovateľa.

8) Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby na základe Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov.

9) Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Saint-Gobain ako prevádzkovateľom, má právo požadovať od Saint-Gobain ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, má právo kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to bezplatne, na e-mailovú adresu: zodpovednaosoba@saint-gobain.com.

10) Spoločnosť Saint-Gobain ako prevádzkovateľ získala Vaše osobné údaje z webového portálu www.profesia.sk a z verejne dostupných zdrojov. Prevádzkovateľom osobných údajov získaných z webového portálu www.profesia.sk je spoločnosť Profesia, spol. s r.o., so sídlom: Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35 800 861, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 22949/B,  ktorá spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom svojho elektronického systému.

11) Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nepodlieha automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania podľa článku 22 Nariadenia GDPR.

Saint-Gobain prehlasuje, že je povinný ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúvať osobné údaje záujemcov o zamestnanie v databáze za podmienok a v súlade s ustanovenými platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade s Nariadením GDPR.

V Bratislave, dňa 24.5.2018.